HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 23

JPEG (Deze pagina), 0.95 MB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

2 E E 22
, Amerikaanschen Minister te Brussel betreffende de terechtstel- ,
gt g ling van Miss Edith Oavell te dier plaatse.
{fi Sir E. Grey houdt zich overtuigd, dat het bericht van de
tl executie van deze edele Engelsche vrouw met ontzetting en
§:|‘ afschuw zal worden ontvangen, niet alleen in de Verbonden
g, Staten, maar de geheele beschaafde wereld door. Aan Miss j"
Cavell werd niet eenmaal spionnage ten laste gelegd en het feit,
g dat zij tal van gewonde Duitsche soldaten had verpleegd, had
zeker in aanmerking moeten zijn genomen als een afdoende grond P
‘ om haar met clementie te behandelen. ·
·_ Het optreden der Duitsche autoriteiten is zoo mogelijk nog
2 verergerd door de met succes bekroonde, onwaardige beijvering
C der ambtenaren van het Duitsch civiel bestuur te Brussel om het
_,; feit, dat het vonnis was geveld en onverwijld zou worden
.; voltrokken, geheim te houden. Deze pogingen werden ongetwij­
j feld geinspireerd door het vast besluit, de straf te voltrekken,
j , vóór men van de beslissing van het krij gsgerecht bij eene hoogere
autoriteit in appel zou kunnen komen en toonen daghelder aan,
dat de betrokken Duitsche gezagsmannen zeer goed wisten, dat E
j elke nadere overweging tegen het ten uitvoerleggen van het
Q vonnis zou pleiten.
§ Meer te zeggen over hun houding zou tot niets leiden. `
= _Ten slotte verzoekt Sir E. Grey Mr. Page beleefd, wel den
, diepgevoelden dank van Zijner Majesteit’s Regeering te willen
ä betuigen aan Mr. Whitloclc en den staf van de Legatie der
ïl‘ Vereenigde Staten te Brussel, voor hunne onvermoeide pogingen
l ten behoeve van Miss Cavell. Hij is er ten volle van doordrongen
l dat niets werd verzuimd (no stone was left unturned) om aan i
in Miss Cavell een onpartijdige berechting te verzekeren en, deze V
A eenmaal voldongen zijnde, verzachting van het vonnis te j
verlangen. l l
E Sir E. Grey gevoelt volkomen, in welk een netelige positie
Mr. Whitlock werd geplaatst door het verzuim van Duitsche
zijde om hem van het feit dat de beslissing gevallen was en
dadelijk ten uitvoer gelegd zou worden, te- verwittige-n. Hij
_ stelt zich daarom, ten einde elke onjuiste beoordeeling, waaraan
‘ men zich hier te lande zou kunnen schuldig maken te voorkomen,
j voor, de depêche van Mr. WVhitlock aan Mr. Page onverwijld
openbaar te maken.
Foreign Oiiice,
20 October, 1915.
A
No. 8.
Sir E. GREY aan Senor Doiv ALEoNso LIERRY DEL VAL, Spaansch
4 Gezant te Londen.
l EXCELLENTIE,
P IK heb de eer Uwe Excellentie mede te deelen, dat ik door
tussclienkomst van den Gezant der Ve-reenigde Staten bij dit ,
· Hof, afschrift ontvangen heb van een depêche van den Minister r
·der Vereenigde Staten te Brussel, ter zake van de terechstelling ,
aldaar van Miss Edith Cavell, een Britsch onderdaan. V
V
l