HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 22

JPEG (Deze pagina), 901.50 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

21
is te { . Ingevolge de beslissing van uwe Excellentie begaven Mr-_
kon . Gibson en ik ons met den Spaanschen Minister naar Baron von.
dat der Lancken en verslag van ons onderhouden van onze bemoeiin­
nter gen om Miss Cavell te redden werd U door Mr. Gibson gedaan.
§ Hedenochtend meldde zich Mr, Gahan, de Engelsche predi-
zhen kant, bij mij aan en deelde mij mede dat hij Miss Cavell den
ien. nacht tevoren omstreeks 10 uur in haar cel had bezocht, dat hij
eur­~ haar de Heilige Communie had toegediend en dat hij haar
aan bewonderenswaardig sterk en kalm had bevonden. Ik vroeg
aan § Mr. Gahan, of zij zich ook had uitgelaten omtrent de juridische
t zijde harer zaak en of zijns inziens de bekentenis door
[err haar vóór de terechtzitting en bij de behandeling vóór
had ‘ het Gerecht afgelegd, volkomen vrijwillig en onomwonden was
for- geweest. Mr. Gahan verzekerde mij, dat zij zich volkomen
lïad . rekenschap gaf van· wat zij had gedaan; dat zij naar de wet. M
­ té natuurlijk schuldig was en haar schuld beleed, maar zich
Vüïlè ` gelukkig voelde, voor haar land te sterven.
tes-· § G. DE LEvAL.
wat
nis ë ` à
Bijiage io bij NO. 6.
wl Mr. DE LEVAL aan Mr. KIRSCHEN. _ j
iïr Brussel, 5 October, 1915.
ld’ `WEL. En. GESTR. HEER, l
_ 6 MIJN beleefden dank voor den brief door U aan Mr. de Leval 1
’n’ gericht, waarin gij hem deedt weten dat de zaak van Miss Cavell l
a.s. Donderdag ten 8 ure v.m. vóór het Krijgsgerecht zal dienen. l
ME In aansluiting aan hetgeen werd overeengekomen, zou het
E? dezerzijds zeer worden gewaardeerd, zoo U mij, na de behande- 1
li- ling ter terechtzitting, een memorandum wildet doen geworden, p
mg houdende bekendstelling van de feiten, waarvoor Miss Cavell
lB_ E wordt vervolgd en de bezwaren weergevend, die bij het onderzoek
BD l ter terechtzitting tegen haar zullen blijken te zijn gerezen,. l
BH E alsmede het vonnis tegen haar uitgesproken.
116 Hoogachtend enz. l
ke (voor den Minister),
°’ E G. DE LEVAL, . g
lg Rechtsgeleerd Adviseur ter Legatie. J
te j
lï No. 7. 5
ij _ Sir EDVVARD GREY aan Mr. PAGE, Gezant der Vereenigde l
[6 Staten te Londen. .
is De Staats-Secretaris voor Buitenlandsche Zaken zendt den
-6 Gezant der Vereenigde Staten zijn groet en heeft de eer de .
g` ontvangst te erkennen van de nota van Zijne Excellentie van
g ‘ den 18en de·zer,* insluitende afschrift van een depêche van den j
“ ä zie NO. 6.
Q
1
l 6