HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 21

JPEG (Deze pagina), 1.08 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

F
1 { 20
L
’ ; vergunning wilde verleenen om Miss (Javell in de gevangenis te ä ·
bezoeken, iets waartegen toch waarlijk niet langer bezwaar kon I,
bestaan. De Duitsche ambtenaar, Herr Conrad, zeide mij dat
hij de noodige stappen bij het Gerecht zou doen en mij laterter
zake bericht zou zenden.
Ik verzocht hem ook dat aan Mr. Gahan, den Engelschen
geestelijke, permissie zou worden gegeven om Miss Cavell te zien.
Ter zelfder tijd stelden wij ter Legatie, om op elke gebeur­~
I lijkheid voorbereid te zijn, een verzoek om gratie op, gericht aan
l den Goeverneur­Generaal in België, alsook een schrijven aan
Baron von der Lancken, houdende verzoek om doorzending. i
·£ Op Maandagochtend, ten elf uur, riep ik van de Legatie Herr Q
5 Conrad telefonisch op (zooals ik reeds meermalen tevoren had ‘
§ ` gedaan bij het inwinnen van inlichtingen ter zake) en infor-
’l meerde, welke beslissing het Militair Gerecht genomen had .
betreffende het aan Mr. Gahan en mijzelven tot Miss Cavell te
, ' verleenen acces. Zijn antwoord was dat er tegen de toelating vant `
1 Mr. Gahan bezwaar bestond, maar dat zij een der drie Protes-·
I tantsche geestelijken aan de gevangenis verbonden kon zien; wat
mijzelven betreft, ik zou haar niet kunnen zien vóór het vonnis à
{ uitgesproken en geteekend was, waarmee waarschijnlijk niet meer ë
I dan een paar dagen gemoeid zouden zijn. Ik verzocht den
Duitschen ambtenaar om de Legatie dadelijk na het vellen van
het vonnis bericht te zenden, ten einde mij in staat te stellen,
j Miss Cavell dadelijk te gaan zien en in de overweging natuurlijk,
,, dat de Legatie dadelijk, in verband met uwe bedoelingen, de
noodige stappen zou doen om Miss Cavell’s gratie te bewerken,
ii ingeval de beslissing zou blijken een doodvonnis te zijn.
Mij zeer verwonderend over het feit, dat ik maar niets van
Mr. Kirschen hoorde, zocht ik hem om half één aan zijne woning
· op, maar vernam daar, dat hij niet thuis te vinden zou zijn vóór
l omstreeks het einde van den namiddag. Ik vervoegde mij
daarop, tegen twintig minuten vóór éénen, ten huize van een T
anderen advocaat, in wiens handen zich de zaak van een der mede- i
· beklaagden bevond, maar ook hem mocht ik niet treffen. In den
namiddag echter kwam laatstgenoemde rechtsgeleerde ten
j mijnent en wist mij mede te deelen, dat hij dien ochtend van de
’ Duitsche Kommandatuur had gehoord, dat de gerechtelijke 2
· beslissing niet eerder zou vallen dan den volgenden morgèn,
Dinsdag. Hij zeide mij te vreezen dat het gerecht zeer streng
zou zijn, voor alle beklaagden. `
Kort na het vertrek van den advocaat en terwijl ik mij onledig
_ hield met het opstellen van een nota betreffende de zaak, bereikte
mij tegen acht uur in den avond, uit niet­oiiicieele en betrouwbare
bron, het bericht, dat het vonnis dien middag om 5 uur geveld
was, dat Miss Cavell tot de doodstraf was verwezen en dat zij ­
om 2 uur in den morgen zou worden gefusilleerd. Ik betuigde
{ mijn berichtgever mijn verbazing over dit nieuws, waar immers
l· de Legatie tot dusver niets had vernomen, noch van de Duitsche
autoriteiten, noch van Mr. Kirschen, maar dat de zaak te ernstig
was om eenige risico te loopen en ik daarom direkt naar de »
‘ Legatie zou gaan om met uwe Excellentie te overleggen en alle
maatregelen te nemen die tot het redden van Miss Cavell’s leven á
zouden kunnen leiden.
· ä