HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 19

JPEG (Deze pagina), 0.97 MB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

l
'! i
W l
aïl
Il
Ik gaf Mr. Kirschen daarop mijn voornemen te kennen on1 de
terechtzitting bij te wonen en den loop van het geding te volgen.
Hij ried mij toen dadelijk aan, van dat plan af te zien, omdat het
l volgens hem benadeeling van de belangen der beklaagde zou mede-
brengen op grond va11 het feit dat de Duitsche rechters zich
i l gekrenkt zouden achten, zoo ik de behandeling der zaak volgde,
i' met het blijkbaar doel om er een soort van t1oezicht op uit te
i oefenen. Hij geloofde dat, zelfs indien de Duitschers geen
ë bezwaar maakten om mij toe te laten-waarop z.i. niet veel g
1 kans bestond-­zulkeen optreden in elk geval slechts afbreuk zou j
tl kunnen doen aan Miss Cavell’s belangen. 1
t Mr. Kirschen verzekerde mij een e11 andermaal dat het Krijgs­ l
j gericht te Brussel altijd met volkomen onpartijdigheid optrad _ l
‘, en dat het gevaar voor mogelijke rechterlijke dwaling volkomen
· was uitgesloten. Hij beloofde dat hij 1nij van alle verdere
W phasen, die de zaak zou doorloopen, tijdig in kennis zou stellen
en mij de bezwaren tegen Miss Cavell ingebracht categorisch zou
W doen weten, alsook de feiten haar betretïende, waarvan op de
_, zitting zou blijken en mij zoodoende i11 staat stellen, mij omtrent
1 de verdiensten der zaak een eigen oordeel te vormen. Hij legde
er nadruk op dat hij natuurlijk alles wat nmnschelijkerwijs
mogelijk was zou doen om Miss Cavell naar zijn beste vermogen l
ter zijde te staan.
« Drie dagen vóór de zaak voorkwam smxhreef Mr. Kirschen
Z een regel ot wat om mij te doen weten, dat de terechtzitting op
den eerstkomenden Donderdag, den Ten October, zou plaats
hebben. De Legatie zond hem onmiddelijk, op den 5en October,
ee11 brief,* waarin namens de Legatie het tusschen hem en mij l
afgesprokene werd bevestigd. Dit schrijven werd aan Mr. j
Kirschen door een bode van de Legatie overhandigd. i
Het geding duurde twee dagen en kwam op Vrijdag den 8en tot j
een eind. 1
Op Zaterdag vernam ik, van de buitenwacht, dat de be-
~ handeling was atgeloopen, maar dat de beslissing eerst over l
ee11 paar dagen zou worden gegeven. V B
f Niets hooren de van Mr. Kirschen, ging ik hem opzoeken, zonder ,
` hem echter te treffen. Op Zondag zond ik hem daarop een
schrijven, waarin ik hem verzoclit zijn verslag aan de Legatie j
te zenden of zich daar op Maandagmorgen, halt negen, te ver~ l
voegen. Terzelfdertijd werd mij door iemand die de zitting had l
bijgewoond een en ander meegedeeld omtrent het daar ver-
handelde, en werden mij de volgende bijzonderheden meegedeeld.
Miss Cavell werd vervolgd voo1· het hulp verleenen aan l
Engelsche en Fransche soldaten alsmede 2`lll11 Belgische
jongelieden om over de grens te geraken en naa1· Engeland weg
te komen. Zij had erkend, in een door haar geteekende
1 verklaring vóór­en bij mondelinge erkentenis op de terechtzitting,
l in tegenwoordiglieid van alle andere beklaagden en de advocaten,
dat zij zich aan de tegen haar ingebrachte feiten had schuldig 1
gemaakt en zij gaf niet alleen toe, dat zij bedoelde soldaten over
de grenzen had geholpen, maar ook dat sommigen hunner haar g
Zie bijlage 10 in No. G. j
2