HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 17

JPEG (Deze pagina), 802.58 KB

TIFF (Deze pagina), 7.00 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

nl

èf 5 16
tl
ii B; Zonder in te gaan op de beweegredenen, die tot een zóó zware
”i bestratling leidden, een die, indien de mij ter oore gekomen
bijzonderheden juist zijn, in het huidig geval zwaarder is dan
M in eenig ander van denzelfden aard door dezelfde rechtbank
ie berecht, meen ik ten behoeve van Miss Cavell een beroep te mogen j
ë doen op de gevoelens van mensehelijkheid en edelmoedigheid r
ï van Uwe Excellentie, opdat de doodstraf tegen haar uitgesproken
worde gecommuteerd en deze ongelukkige vrouw niet worde Q
terechtgesteld.
Miss Oavell is het hoofd van het Brnsselsch heelknndig insti­
tunt. Haar leven is één toewijding geweest aan het lenigen van g
het lijden van anderen en haar school heeft tal van verpleegsters
afgeleverd, die over de geheele wereld, zoo in Dnitschland als ;
` in België, aan het ziekbed der menschheid hebben post gevat. J
l In het begin van den oorlog wijdde Miss Cavell hare zorgen even- ­
j goed aan Duitsche soldaten als aan anderen. Zelfs waar andere l
N beweegredenen zonden ontbreken is het menschlievend karakter _
van haar loopbaan op zichzelf aanleiding om de grootste sympathie i
te doen spreken en tot de grootste vergevensgezindheid te bewegen.
lndien de inliehtingen door mij ontvangen, juist zijn, heeft Miss
Oavell, verre van te trachten zich te verschuilen, met lofwaardige '
openhartigheid alle feiten erkend haar ten laste gelegd en zonden =
het zelfs inlichtingen door haarzelven verstrekt, en die zij alleen ¥
verstrekken kon, zijn geweest, die tot de verzwaring aanleiding t
j gaven in de straf haar opgelegd. i
Ik heb mitsdien de eer, mijn verzoek om gratie, ten behoeve X
van Miss Cavell, met vertrouwen en in de hoop op een gunstige U
beschikking, aan Uwe Exeellentie vóór te leggen. .
lk kwijt mij enz,
BRAND lVr1r1rr.oo1v.
i Bijlage 8 bij No. 6. i
Mr. “rll1’lTLO(‘1{, Ainerikaansclie Gezant te Brussel, aan Mr. 1’.·x<:1·:,
(Telegrafiseh
Amerikaansehe Legatie, Brussel,
12 October, 1915.
Uw brief van den 23rd September en mijne beantwoording
op 9 en 11 October. Miss Oavell werd gisteren gevonnisd en
V hedenmorgen om 2 nur terechtgesteld, in weerwil onzer beste
I benioeiingen, tot het laatste oogenblik voortgezet. Volledig
` verslag volgt per 1lJ.tl1l.­VvHITLOCK, Amerikaansch Minister.