HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 16

JPEG (Deze pagina), 894.19 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

15
Bijlage G bij No. 6.
Mr. WV1iirLoek, Amerikaansch Minister te Brussel, aan Baron
Vox man Iiaxoïïisx. ‘
Excnrrnnrrnl Brussel, 1.1 Uctober, 1915.
Zoo juist komt mij ter oore, dat tegen Miss Cavell, een
Iüngelsch onderdaan en nritsdien onder de bescherming staande
van mijne Legatie, hedenmorgen door den Krijgsraad de dood-
straf werd uitgesproken.
Zonder in te gaan op de beweegredenen, die tot een zóó zware
bestraffing leidden, een die, indien de mij ter oore gekomen bij-
­ zonderheden juist zijn, in het huidig geval zwaarder is dan in
eenig ander van denzelfden aard door dezelfde rechtbank berecht, .
meen ik ten behoeve van Miss Cavell een beroep te mogen doen t
op de gevoelens van nienschelijkheid en edelmoedigheid van Zijne
lüxcellentie den Goeverneur-Generaal, opdat de doodstraf, tegen
haar uitgesproken, worde gecommuteerd en deze ongelukkige j
vrouw niet zal worden terechtgesteld.
Miss Cavell is het hoofd van het Brusselsch heelkundig insti-
tuut. Haar leven één toewijding geweest aan het lenigen van j
het lijden van anderen en haar school heeft tal van verpleegsters
afgeleverd, die over de geheele wereld, zoo in Duitschland als
in België, aan het ziekbed der menschlieid hebben post gevat.
In het begin van den oorlog wijdde Miss Cavell hare zorgen 1
evengoed aan Duitsche soldaten als aan anderen. Zelfs waar
andere beweegredenen zouden ontbreken is het menschlievend
karakter van haar loopbaan op zichzelf aanleiding om de grootste
sympathie te doen spreken en tot de grootste vergevensgezindheid 1
te bewegen. Indien de inlielitingen, door mij ontvangen, juist |
zijn, heeft Miss Cavell, verre van te trachten zich te verschuilen, l
met lofwaardige openhartigheid alle feiten erkend haar ten laste j
gelegd en zouden het zelfs inlichtingen door haarzelven verstrekt.
en die zij alleen verstrekken kon, zijn geweest, die tot de ver-
zwaring aanleiding gaven in de straf haar opgelegd.
Het is dan ook met vertrouwen en in de hoop dat er een wel-
willende ontvangst aan. ten deel valle, dat ik Uwe Excellentie 1
verzoek, mijn rek·est om gratie, ten behoeve van Miss Cavell, l
wel aan den Goeverneur­Generaal te willen vóórleggen. i
_ Ik kwijt mij enz,
Bnixn MVHITLOCK. ` l
l -vl--·­ l
l
Bijlage 7 bi.j No. G.
Mr. `vVHr1‘Loc1;, Amerikaansch Minister te Brussel, aan Baron
Von Brssrxe, Goeverneur­Generaal in België. l
j IGx<·1·1LLr;N'rrr:, Brussel, 11 October, 1915.
I Zoo juist komt mij ter oore dat tegen Miss Cavell, een ä
j lllngelsch onderdaan en mitsdien onder de bescherming staande j
1 van inijne Iiegatie, hedenrnorgen door den Krijgsraad de doodstraf
l werd uitgesproken. ­ j
l .
l l