HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 15

JPEG (Deze pagina), 897.87 KB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

.•
“‘ 14

"‘requête e11 grace " was, maar niet meer dan een brief
aan hem, waarbij eene communicatie aan .1 den Goeverneur
werd overgebraclit, welke op zichzelve als een; gratierekest k011
worden aangemerkt. Ik toonde aan dat dit in uw brief aan
ik l1em nadrukkelijk werd te kennen gegeveneii trachtte hem te
overreden, het schrijven te aanvaarden; hij stond echter op zijn
is stuk en ik eindigde met tot de conclusiete komen dat, waar
hij het hardop aan ons had voorgelezen en wij wisten, dat de
g inhoud hem bekend moest zijn, het tot niets dienen zou te wei-
. geren, de nota te ontvangen, waarom ik haar dan ook van hem
terugnam.
. Zelfs na Baron von der Lancken’s zeer beslist en bepaald
_ betoog, dat er geen hoop was en onder de omstandigheden " zelfs
` de Keizer zelf 11iet zou ku1111e11 tusschenbeide- komen," gingen wij
” voort een beroep te doen op elk menschelijk gevoel om toch maar
uitstel te erlangen 611 de Spaansche Minister leidde Baron von
1 de-r Lanck­en zelfs ter zijde, om met veel klem een aantal dingen
I te zeggen, die hij zeker liever niet ten aanhoore van de jongere
officieren en van Maïtre de Leval, een Belg, wenschte voor te
dragen.
Zijne Excellentie onderhield zich voor omstreeks een kwartier
hoogst ernstig met Baron von der Lancken. Gedurende dezen tijd
__ beijverde Maïtre de Iieval en ik ons 01n de-n jongeren officieren
elk argument voor te leggen, waarop wij maar konde11 komen.
Ik herinnerde hen 3311 o11ze onvermoeide pogingen om voor de
l)€l{1llg€11 van Duitsche onderdanen bij het uitbreken van den
oorlog e11 tijdens het beleg van Antwerpen op te komen. Ik
betoogde dat, hoezeer onze diensten destijds van heeler harte en
zonder op eenige gunsten in de toekomst te rekenen werden ver-
leend, zij ons toch stellig recht gaven op zekere consideratie
voor het eenig verzoek van dezen aard, door U sinds het uitbreken
van den oorlog gedaan. Ongelukkig leidden al onze pogingen
tot niets. bleven er mede voortgaan tot het maar al te
duidelijk KVLIS, dat er geen uitzicht bestond voor de zaak eenige
overweging te verzekeren.
2 VVij verlieten de Politische Abteilung kort na middernacht en
ik keerde rechtstreeks naar de Legatie terug om U van rapport
te dienen.
HUGH Gnssoiv. .
l
Bijlage 5 bij No. G. l
Mr. W.l{l1‘L0t‘l{, Amerikaansch Minister te Brussel, aan Baron
von DER LANCKEN.
BIIJN VVAARDE BAnoN,
IK ben te ziek om U mijn verzoek persoonlijk voor te dragen, j
E maar doe een beroep op Uwe edelmoedigheid om het te onder-
l steunen en deze ongelukkige vrouw van den dood te redden. j
Heb erbarmen met haar! l
Geloof mij enz, l
' BRAND XXTHITLOCK.
{Eigenhandig geschreven door den Minister.) l
­-­~ï­­- l
l