HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 14

JPEG (Deze pagina), 1.10 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

l
1:%
ia l
`H van zaken te vergewissen en, na eenig aarzelen, verklaarde hij gi
li` zich bereid dit te doen. Hij telefoneerde naar den Rechter-
g g President van den Krijgsraad en kwam kort daarna bij ons terug
rn met het bericht, dat de feiten waren, zooals wij ze hadden
*8 ontvouwd en dat men inderdaad voornemens was, het vonnis
it i vóór het aanbreken van den dag ten uitvoer te leggen. Wij
-8 droegen daarop met den meesten nadruk Uw verzoek om uit·stel I
G voor. Voorzoover ik kan beoordeelen, was er geen enkel gezichts- j
N punt in de- zaak, in’t­ minst kans opleverend om tot iets te leiden,
_ waarop wij verzuimden het licht te werpen; zoo wezen wij op
ll den gruwel van het terechtstellen van een vrouw, hoe groot ook
li haar vergrijp geweest mocht zijn, het feit releveerend dat de
¥` doodstraf tot dusver alleen was opgelegd geworden in gevallen
tl van daadwerkelijke spionnage en dat Miss Cavell door de Duitsche
¥’ i autoriteiten niet eens van zoo iets ernstigs werd beschuldigd. Ik
l liet niet na de aandacht t-e vestigen op de niet­nakoming van
B Herr‘Conrad’s belofte om de Legatie van de veroordeeling in
E kennis te stellen. Ook legde ik nadruk op de omstandigheid dat,
l I waar immers de tegen Miss Cavell ge.rezen bezwaren feiten l
E betroffen reeds lang geleden begaan en zij voor een aantal weken l
’ gevangen had gezeten, uitstel van executie toch heusch geen l
’ · gevaar voor de Duitsche- belangen zou kunnen medebrengen. Ik l
[ ging zelfs zoover van te doen opmerken, welk een noodlottig ,. 1
effect een parate executie van dezen aard op de openba.re meening j
t t zon hebben, zoo hier als in het buitenland, en waarschuwde, l
t t hoezeer ik het geza · miste zulks te doen voor de mo ·eli`kheid l
á ¤ g > 8 J v
ë dat er maatregelen van weerwraak uit zouden worden geboren.
I Al onze vertoogen werden krachtig ondersteund door den ·*
§ Spaanschen Minister, die ernstig genadebetoon bepleitte. l
, Baron von der Lancken deed ons opmerken, dat de Militaire ,1
r Goeverneur in zaken van dez·en aard de hoogste autoriteit
i ("Gerichtsherr") wa·s; dat van zijne beslissing alleen beroep _
mogelijk was op den Keizer, terwijl tusschenkomst van den l
Goeverneur­Generaal, in zak-en als deze, was uitgesloten. Hij ·
voegde hieraan toe dat, krachtens de voorzieningen van de =
I Duitsche krijgswet, de Militaire Goevernenr discretionaire macht
bezat en naar goedvinden een verzoek om gratie kon inwilligen
‘ dan wel afwijzen. N a eenig over en weer praten verklaarde hij l
zich bereid, zich per telefoon met den Militairen Goeverneur in
verbinding te stellen en zich te vergewissen, of hij op het vonnis
reeds zijn Eat had gesteld en of er eenige kans op gratie bestond. «
j Na ongeveer een half uur weg te zijn geweest, keerde hij bij ,
j ons terug en zeide dat hij in persoonlijk overleg was geweest
ä met den Militairen Goeverneur, die zeide, dat hij in de zaak
van Miss Cavell niet dan na rijp beraad tot een besluit gekomen l
was; dat de omstandigheden in haar geval van zoodanigen aard l
i waren, dat hij het een gebiedende noodzakelijkheid achtte, het
o doodvonnis aan haar te doen voltrekken en dat hij zich met het
Q oog op de omstandigh.eden van deze zaak gedwongen zag, Uw l
li verzoek om genadebetoon, of welk ander vertoog op de zaak l
l betrekkelijk ook, van de hand te wijzen.
j Baron von der Lancken vroeg mij voorts, de missive, die J
i ik hem had overhandigd, terug te nemen. Hiertegen
" maakte ik bezwaar, er op wijzend dat het geen formeel i
ë 6414 A I ·A
‘ l
‘ il