HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 13

JPEG (Deze pagina), 0.99 MB

TIFF (Deze pagina), 7.01 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

r Y 0 Y In vV'>`’ YU ,·??`iII"
9 r
t
l 12
L j '
2 ïc
gedaan en dat er waarscbijnlij k een paar dagen zouden verloopen
G _ vóór de beslissing zou vallen. Herr Conrad verzekerde nadruk- E
kelijk, dat de Legatie van het verder verloop dezer zaak volledig
zou worden ingelicht. In weerwil van deze verzekeringen wonnen
V wij in den loop van den dag herhaaldelijk inlichtingen in, de Q
laatste maal om 6.20 p.1n. (Belgische Tijd). Mr. Conrad liet
. zich toen uit, dat er nog geen vonnis geveld was en herhaalde
nadrukkelijk zijne vroegere toezeggingen, dat hij niet in gebreke
zou blijven ons in kennis te stellen van verder nieuws, zoo gauw e
. zich dit mocht opdoen.
Om 8.30 bereikte mij een bericht van buiten­af dat in den loop °
van den namiddag (en vóór de laatste gedachtenwisseling met l
. Herr Conrad) het vonnis gewezen was en dat de terechtstelling Q
in den loop van de nacht zou plaats grijpen. In voldoening aan
j Uwe instructies begaf ik mij, vergezeld van Maïtre de Leval, op
j weg om den Spaanschen Gezant op te zoeken; ik vond hem
j dineerende ten huize van Baron Lambert. Ik stelde Zijne
Excellentie van de zaak op de hoogte en verzocht hem, waar
gij ziek waart en buiten staat zelf te gaan, ons naar Baron von
der Lancken te vergezellen en mij zoo krachtig mogelijk te
steunen bij het, namens U, voordragen van het verzoek om de Q
voltrekking van het doodvonnis uit te stellen, totdat de 3
Goeverneur Uw beroep op genadebetoon in overweging zou ä
hebben kunnen nemen.
~ IVij waren voorzien van een brief voor Baron von der Lancken
en een gratie-verzoek (" requête en grace ") tot den Goeverneur
Generaal gerichtïf De Spaansche Minister verklaarde zich
volgaarne bereid ons te vergezellen en begaven wij ons gezamen-
lijk naar de " Politische Abteilung " op weg.
·Baron von de Lancken en alle leden van zijn staf bleken voor
den avond uit te zijn. Vvij zonden hem een bode met verzoek,
dadelijk terug te keeren om ons over een zaak van uiterst =
· dringenden aard te woord te staan. Een weinig na tienen
verscheen hij, weldra gevolgd door Graaf Harrach en Herr von c
Falkenhausen. leden van zijn staf. De omstandigheden van het .
geval werden hem uiteengezet en hem Uw schrijven overhandigd, -.
, dat hij in onze tegenwoordigheid hardop voorlas. Hij verklaarde j
geen geloof te slaan aan het bericht, dat het vonnis bereids i
geveld was en drukte zekere verwondering uit over het feit dat
·- wij eenig gewicht toekenden aan een bericht niet uit ofïicieele
bron herkonistig. drong er sterk op aan te worden ingelicht, j
hoe wij aan’t bericht kwamen, maar ik voelde mij niet gerechtigd, _
hem hie1·omtrent in te lichten. Volgens Baron von der Lancken
was het volstrekt onwaarschijnlijk dat de uitspraak zou zijn §
gevallen en zelfs al ware zulks het geval, zou het vonnis z.i. niet
` in zoo korten tij_d worden voltrokken, terwijl het in elk geval l
volkomen ondoenlijk was, in de zaak iets te doen vóór den vol-
i genden morgen. Hem werd daarop natuurlijk vóórgehouden g
1 dat, indien de zaken stonden als wij reden hadden te gelooven,
alle actie nutteloos zou zijn, tenzij onmiddelijk werd gehandeld. ,
IVij drongen er bij hem op aan, zich dadelijk van den stand `
tt Zie bijlage 5, G en 7. j
i