HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 12

JPEG (Deze pagina), 798.09 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

Ex
@1
. l
11 J
* . . .. .. . . ïi
j;,_ __Ik .zou_Uwe Excellentie ten zeerste erkentelijk zijn, lllfllêll
m zij mij wilde doen weten, of deze. rnlichting waarheid bevat en, jj
zoo ja, de redenen dezer arrestatie. In dat geval zou ik haar gi
je eveneens dankbaar zijn, zoo·Uwe Encellentie deze Legatie zou
gt willen doen geworden de noodige autorisatie van wege de Duitsche
€_ rechterlijke autoriteit, opdat de Leval zich bij Miss Cave-ll
j kan vervoegen en zoo noodig iemand aanwijzen om haar te
T g verdedigen. I l _ ­ .g
Ik kwijt mij enz.,
,11 ' Brum) VVn1rr.ocr<. f
eg Aan Zijne Excellentie
P l Baron van de Lancken, j
L 1 Brussel.
Ye t 3
H ° B"1·3l"N 6 it
E ij age nj o. . jj
ël Mr. V111rLoci<, Amerikaansche Minister te Brussel, aan
1. Baron von DER LANCKEN. E
Y
De Minister der Vereenigde Staten zendt Baron von der
nl Lanaken zijn groet en heeft de eer Zijner Excellentie’s aandacht
d te vestigen op zijn schrijven van den 31en Augustus in zake de §
H inheohtenisneming van Miss Cavell, een schrijven waarop hij j
jl tot dusver geenantwoord heeft mogen ontvangen. g
X Waar de Minister telegratisch werd aangezocht, zich onver- “
C, wijld met de verdediging van Miss Cavell te willen belasten, j
i zou het hem hoogst aangenaam zijn, indien Baron von der jl
i Lancken hem in staat wilde stellen, ten spoedigste zoodanige
j stappen te doen als voor deze verdediging noodzakelijk mogen li
L. blijken en de depêche door hein ontvangen telegrafisch beant­
l woorden.
1 t Brussel, tt
g 10 September, 1915. 1
[ l á-M
ä
Bijl.age 4 in No. 6.
1 ,
E Mr. HUGI·I GIBSON, Secretaris van de Amerikaansche Legatie te
` Brussel, aan Mr. Wrrirriociï, Minister der Vereenigde Staten
te Brussel.
Rapport voor den Minister. li
·l
Amerikaansche Legatie, Brussel,
Sm, 12 October, 1915.
Toniv ons gisteren­ochtend vroeg uit niet-oflicieele bron werd 1
bericht, dat het rechtsgeding tegen Miss Edith Cavell in den
namiddag van Zaterdag beeindigd was en dat de ambtenaar
voor de vervolging (" Kriegsgerichtsrat ") tegen haar de dood- E;
straf had geëischt, werd dezerzijds dadelijk per telefoon navraag
gedaan bij de " Politisehe Abteiling " om ter zake zekerheid te j
erlangen. Men deelde mede dat er nog geen uitspraak was
l
¢
y
I l