HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 11

JPEG (Deze pagina), 879.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.02 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

. I `
E t 10
genoopt U, in bevestiging van mijn sein van gisteren-oolitend,*
j te doen. weten, dat de doodstraf, door den ambtenaar voor de ver-
§ volging geeiseht, door den Krijgsraad werd opgelegd en aan
g Miss Cavell gisteren ochtend vroeg is voltrokken.
_ Ter Uwer informatie sluit ik hierbij afschriften in van de
geheele briefwisseling door mij met betrekking tot deze zaak met
i de Duitsehe autoriteiten gevoerd, zoomede afschriften van vroe-
gere brieven in deze aangelegenheid tot U gericht.
Ik ben er zeker van dat, ook zonder dat ik U zulks betuig,
. Uwerzijds geen twijfel zal bestaan, of wij hebben ons uiterste best
gedaan om de voltrekking van het doodvonnis te voorkomen en
U dat het mislukken onzer pogingen door ons als een zeer zware
. slag wordt gevoeld. Ik houd mij overtuigd dat geen enkele stap
werd nagelaten die eenig gevolg zou hebben kunnen sorteeren. Q
Van het oogenblik af dat de aanhouding van Miss Cavell ons ;
bekend werd, hebben wij ons lrerhaaldelijk om naricht tot de l
])uitsche ove1·heid gewend en haar herinnerd aan hare belofte om Y
ons van het verder verloop der zaak omstandig in te lichten.
De Duitsche autoriteiten kunnen geen oogenblik in twijfel
hebben verkeerd omtrent het feit, dat wij ons de zaak aan.trokken.
Iloezeer zij mij onkundig lieten van het feit, dat de gerechtelijlce
beslissing gevallen was, vernam ik uit niet­olficieele bron, dat
het vonnis was uitgesproken en dat het in den loop van den
nacht aan Miss Cavell stond te worden voltrokken. Ik zond
Mr. Gibson., de Iregatie­Secretaris, onverwijld naar Baron von
der Lancken om dezen mijn dringend verzoek vóór te leggen
om de tenuitvoerlegging van het vonnis te schorsen, tot tijd en
wijle de Goevernenr in staat zou zijn, mijn bede om genade te
overwegen, Mr. Gibson was vergezeld van Mr. de Leval,
lteehtsgeleerd Itaadsman der Legatie, aan wiens handen de wet-
telijke beoordeeling der zaak van den beginne af is toevertrouwd
geweest. Mr. Gibson. was zoo gelukkig, den Spaansehen Minister
te treffen en hem bereid te vinden, h.e1n bi zijn bezoek aan Baron
von der Laneken te vergezellen. zult al de bijzonderheden t
van dit bezoek aantreffen in Mr. Gibson`s rapport aan mij. t
De overige stukken hierbijgaand spreken voor ziehzelven en l
. eischen nrijnerzijds geen verder eomnientaar.
t
Ik heb de eer enz.,
Burxnn Wiurrooiv. t
Bijlage 2 bij No. G. {
. Mr. 4Vf[[’]`L0('K, ilmerikaanselie Minister te Brussel, aan
Baron von DER LANCKEN.
j I·I>;c‘iïLLnx1·11«:, Brussel, 31 Augustus 1915.
l MIJMS. Legatie heeft zoo juist vernomen dat Miss Edith
('Iavell, een Britisch onderdaan, wonende in de Rue de la Culture
te Brussel, zou zijn gearresteerd.
Zie Yo. -1. j