HomeOfficieele publicatie der Engelsche regeering van de door haar met den Gezant der Vereenigde Staten in zake de terechtstelling vPagina 10

JPEG (Deze pagina), 786.10 KB

TIFF (Deze pagina), 7.05 MB

PDF (Volledig document), 22.64 MB

. 9 =
Bijlage 2 bij No. 5.
Mr. XVIIITTJOCK, Amerikaansche Minister te Brussel., aan l
Q Mr. PAXGE.
Amerikaansche Legatie, Brussel, ,
V Sm, 11 October, 1915. j
li IN verband met mijn brief van 9 October, handelende over _
¤ i het geval Miss Oavell, haast ik mij U te doen weten, dat het j
l [ tegen haar aanhangig geding is beeindigd en dat de eisch van ;
i i den Duitsche openbare aanklager de doodstraf is tegen haar en ;
* i acht anderen, door hare getuigenis in de zaak betrokken. Het
· vonnis is tot dusver niet geveld en ik heb eenige hoop dat do ä
- Krijgsraad zich zal onthouden van het uitspreken eener beslissing l
zoo hard als werd geeischt. ` l
- Ik heb tot dusver al het mogelijke gedaan om aan Miss Oavell
een onpartijdige berechting van hare zaak te waarborgen en haar
raadsman verzekert mij dat men zich in dit opzicht niet te
beklagen heeft.
Ik houd mij overtuigd dat het tot niets leiden_ zou, éénige stap ’l
i te doen vóór de beslissing is gevallen. Is dat geschied dan zal
g door mij natuurlijk niets onbeproefd worden gelaten om te ‘
voorkomen, dat aan haar een onevenredig zware straf vvierd
voltrokken. Ik zal U dadelijk telegrapheeren, zoodra het vonnis lg
is uitgesproken.
Ik heb de eer enz,
{ Bnixivn XYI1I'1`L()CK.
; ä
*l
‘ Na. 6.
i Mr. PAGE, Amerikaansvhe Gezant te Londen, aan tl
, Sir Envmnn Gnnv.
De Anierikaansche Gezant zendt Z. M.’s Staats-Secretaris voor
­ Buitenlandsche Zaken zijn groet en heeft de eer, in verband met
zijn schrijven van den 13en dezes, in vouvve afschrift te doen E
‘ toekomen van een brief, gedagteekend 13 October, zoo juist van
de Legatie te Brussel ontvangen, alsmede een rapport betreffende
het geding tegen Miss Edith Oavell, Britsch onderdaan, die
onlangs in de hoofdstad werd terechtgesteld.
Amerikaansche Ambassade, Londen,
18 October, 1915. .
i ""°"_”‘"”? á
l Bijlage 1 bij No. G.
Mr. YVnrrr.ocH, Amerikaansche Minister te Brussel, aan nl
­· Hr. PAGE. ~ , _ « __
·· Amerikaansche Legatie, Brussel.
Sm, 13 October, 1915. il
" TEN vervolge van vroegere mededeelingeïi ten aanzien van
het geval Miss Edith Oavell zie ik mij tot mijn leedvvezen ä
641.; A 3