HomeOntwapening?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 896.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

I
I
I I
I 6 j
I ,
Neen, ,,gemengde commissied, terugschrikken voor de gj
; moeilijkheden om de noodzakelijkheid en mogelijkheid van I
de nationale verdediging te bepleiten, was niet de oorzaak I
jj vann mijne weigering om voor Uwe vierschaar te ver- _I
j schijnen. Het 1S toch veel gemakkelijker om te argumen-
I teeren, dat men wijs doet zijn deur te sluiten zoolang er j
dieven zijn, dan om duidelijk te maken dat het zoo heerlijk I
j is schaap te zijn te midden van de wolven. Maar ik zag er l
jj met het minste heil 1n om voor een commissie, samen- I
gesteld als ge uwe, waarvan ik te voren overtuigd was, ‘
a zij. in ie er geval tot ontwapenin zou conclude e ,
he’ä3p1£o­stanàipu1ït te verdedigen. g er H7
I ar zij, ie voor Nederland een behoorlijke defensie I~
rg noodig achten, den strijd niet schuwen, is meer dan i
I duidelijk gebleken in de talrijke debat­avonden gehouden
jg voor de behandeling der vlootwet, en in de indrukwek­ A
I kiende, vanhgloed en overtuigingskracht tintelende, en door ·
I s oere, nuc tere kracht van argumenten geschraagde rede-
I voeringen, welke een krachtige figuur als de oud­opper­ ,
I beigzlhebber Generaàal Snijders op tal van plaatsen houdt.
f ij verwijt ons, at bij ons geestdrift moet vergoeden '
I gat aänl d[egelijke bewijïvoering ontbreekt. Wij kaatsen
ien · a erucr en ver aren, dat uwe defaitistische
theorieën reedsbzoo oud zijn als de weg naar Kralingen
j en dat zij telkens en telkens weer door de wereld- Q
I geschiedenis als een zeepbel werden gebrandmerkt.
I Thans enkele woorden over het rapport zelf! j
1 ge conclusies, welke in het rapport worden verdedigd,
I u1 en:
I I. De gevaren, die Nederland en zijn overzeesche ‘
I gebieden in afzienbaren tijd bedreigen, zijn betrekkelijk
I gering teachten, zoowel d1e van een directen vijandigen _
jg aanval uit annexionistische oogmerken, als die van
I, neätraliteitsschälndäng bij een eventueelen oorlog tusschen- ‘
an ere mogen e en.
I
I II. In geval van een aanval zou militair verzet voor
jj ons volslagen nutteloosmoeten worden genoemd, daar
­ wij noch met onze huidige weermiddelen, noch met die,
welke nzouden worden verkregen bij een zoo groot I
j mogelijke financieele inspanning, een weerstand van
, eenige beteekenis zoudenkunnen bieden.
ä III. Het wordt ten. zeerste onwaarschijnlijk, dat in
E de toekomst een krachtige preventieve werking zou kun- I
nen uitgaan van het hebben van een weermacht.
I E
I I
I I
I
" I