HomeOntwapening?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 911.38 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

I
a I
.
4
"* I
het aan zich zelf te wijten hebben, indien het na den .
I oorlog een speelbal wordt van d·en -overwinnaar."
I Aldus sprak de krachtige 46­jarige Koolemans Beijnen, .
Ij die op 76­jarigen leeftijd, een jaar geleden, in een debat T
I met kolonel van Dam van Isselt aan het Nederlandsche I
jj volk den raad durfde te geven het leger op te heffen en I
I aan te bieden als ,,een offer aan den vierden stand", I
II niettegenstaande hij gedurende een menschenleeftijd de
I historie tot zijn lievelingsstudie maakte en dus weten ‘
. moet, dat het een geregeld terugkeerend verschijnsel is,
I dat na een oorlog het defaitisme den kop opsteekt, om
j den fieren, nationalen, onafhankelijken geest te ondera ,
5 mijnen, doch dat telkens weer opnieuw bleek, hoe *
I dringend noodig een weermacht is.
I De Heer K. B. zal mij ,,ten goede houden", dat ik .
I liever het oor te luisteren leg naar zijne raadgevingen
I van dertig jaren geleden, dan naar die van den 76-
I jarigen grijsaard, waar deze ons aanraadt een slaapmuts
' op te zetten, de dubbeltjes, tot heden voor de defensie
A besteed, in den zak te houden en aan een Volkenbond {
(die nog zóó weinig waarborgen biedt, dat zijne ont- ;
werpers zelf ook thans nog ,,tot de tanden gewapend
g zijn") en aan het Recht over te laten om naar goedvinden
met onze souvereiniteit te sollen. Wij alleen weerloos, te
I midden van gewapende buren! Een verrukkelijk voor- ‘
uitzicht!
I Omtrent den derden oud­militair, oud-Generaal de _
Meester, kan ik kort zijn. Steeds had hij, volgens hen die
j hem meer van nabij kenden, aanleg tot zwaartillende
; overbezorgdheid, die reeds dateert uit den tijd dat Z.E. "
kapitein was, en met het klimmen der jaren er niet beter
op is geworden. Men verwondert zich dan ook geenszins '
I dat hij met zijn aanleg tot pessimisme, in dezen defaitis- ·
tischen stroom is meegesleurd en daardoor der weer-
I macht thans dezen allerslechtsten dienst bewijst. I
= Het doet mij zeer leed, dat ik hier de personen van de {
j militaire leden der commissie voor het voetlicht heb I
I moeten brengen, doch de voor het land zoo hoogst ge-
‘ wichtige zaak waarover het rapport gaat, maakte het I
noodig daartoe over te gaan. Ik was verplicht de waarde I
i van hun advies tot de ware grootte terug te brengen.
1 Immers de aanval dien zij richten tegen de weerbaarheid ,
I van het land, tegen den plicht van een volk, dat zijn land
f en zijn begrenzing lief heeft, om offers te brengen, het .
‘ mogelijke te doen om het ,,Je Maintiendrai" niet tot een
I I
I I
I I
I '