HomeOntwapening?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 921.53 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

J 3 ’
pen, om bezwaren te opperen tegen alles wat wordt voor-
geste1d."
, Verder: ,,Ik hoop dat er geen cent meer zal worden
uitgegeven aan eenig stuk beton of metaal voor forten,
; voordat het vraagstuk der levende strijdkrachten vol-
doende is opgelost; want zoolang als er gelden daarvoor
5 worden uitgetrokken, zoolang schijnen de ,,m·ennekes"
niet gevonden te kunnen worden."
j Spr. werpt zijn tegenstander de navolgende woorden
van Knoop voor de voeten: ,,Men redeneert soms bij ons,
alsof alles maar aankomt op ons vestingstelsel en op onze
j materieele strijdkrachten .... Zoo te redeneeren is toe-
. geven aan een dwaling, die de noodlottigste gevolgen
{ moet hebben; nooit hebben vestingen of verschansingen
‘Y de onafhankelijkheid van een land verzekerd; maar wèl
wordt die verzekerd door een goed leger, door een
3 dapper en vaderlandlievend volk. De waarborg van
' _ Neêrlands volksbestaan moet men niet zoeken in liniën
of vestingen; men moet die zoeken in goede en goed aan-
gevoerde regimenten; zorg daarvoor, zij zullen u veel
minder kosten dan al uwe versterkingsmiddelen en u
j oneindig meer nut aanbrengen?
t Niettegenstaande in die dagen Nederland het toen zeer
overmachtige Duitschland tot onmiddellijken nabuur had,
bepleitte spr. dat wij vooral moeten trachten in het grens-
j gebied actief op te treden, en hekelt hij den voorzichtigen
` Kraayenhoff aldus: ,,En al rekent schr. ons nu met de
j applicatorische methode voor, dat bij het bezit van die
l stellingen denvijand 6 of 7 korpsen tegen ons moet
afzonderen, hij houde ’t mij ten goede, dat zrjn arithme-
[ trische strategie, mij even weinig overtuigt als de
= geometrische van von Bülow en dat ik meer geloof
l schenk aan hen, die mij geleerd hebben, dat strategie
geen wiskunde is ......
,,Slechts een vonk is noodig om het tot de tanden
gewapende Europa in vuur en vlam te zetten. Dan zal
- waarschijnlijk Nederland worden geroepen om zijne
· neutraliteit te handhaven; en de eenige wijze, waarop een
volk, dat prijs stelt op zijne onafhankelijkheid, dit kan ·
doen, is het opstellen van een zoo groot mogelijke macht
, nabij het punt, waar de schending van die neutraliteit te
vreezen is, en het met kracht optreden, indien die schen-
ding plaats heeft. Doet Nederland dit niet, dan zal
Nederland, dat zich in tegenstelling van hetgeen zijne
vroegere geschiedenis leert, geen offers wil getroosten,