HomeOntwapening?Pagina 4

JPEG (Deze pagina), 912.39 KB

TIFF (Deze pagina), 6.20 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

‘ `
l 2 (
‘ . op pl.m. 25­jarigen leeftijd, officier; dat hij verder op
j goeden grond, krachtens zijne militaire prestaties, aan- i
t spraak kan maken op den titel van deskundig militair V
voorlichter van een commissie als deze, dat zal hij ver- v
moedelijk zelf wel niet gelooven. E
De Heer Koolemans Beijnen, is gedurende zijn ge-
heelen actieven dienst, dus tot zijn 60e jaar, een overtuigd Z
pleitbezorger geweest voor een behoorlijke weermacht. "
De ouderen onder ons zullen zich nog levendig herinne- j
ren hoe Z.E. ruim dertig jaar geleden zijn collega `
Kraaij-enhoff te lijf ging, omdat deze het actieve element
in de oorlogvoering en de levende strijdkrachten niet ,
voldoende op den voorgrond bracht in zijn studiën.
Nog zelden las ik een betoog zóó bezielend, zóó over-
tuigend als die in 1892 in Krijgswetenschap door den t
toenmaligen pl.m. 44­jarigen Koolemans Beijnen uitge-
sproken rede, waarin hij uit onze geheele vaderlan-dsche Q
krijgsgeschiedenis de overtuigende bewijzen levert, dat "
gewaakt moet worden tegen pessimistische zwaar-
tillendheid, dat de materieele factoren niet in de eerste
plaats den doorslag geven en hoe steeds weer bleek, dat
ook een klein volk, dat wil blijven de waardige erfgenaam
van een vrij vaderland, ook tegen overmacht het hoofd (
boven water zal kunnen houden. Die toenmalige wel-
sprekende pleitbezorger voor het nationale zelfver-
trouwen van het weerbare Nederland, sprak als volgt:
,,Toch is het mijn doel om in mijn repliek te betoogen, ä
dat wij de pessimistische beschouwingen van den Heer j
Kr. niet als waarheid moeten aannemen ........ maar y
integendeel den geest moeten wakker houden in de vaste
overtuiging, dat die alleen te eeniger tijd redding zal
kunnen aanbrengen. Dat leert de ervaring, dat leert de «
krijgsgeschiedenis en zij is de beste leermeesteres. ." j
En verder zegt de spreker: ,,en daar- de groote leger-
aanvoerder (Napoleon) uit zijne zoo rijke ervaring ons
op een andere plaats leert dat aan dat goddelijke (lees:
moreele, L.) gedeelte voor ä en aan het aardsche (lees: .
materieele) slechts voor à de uitslag der oorlogsoperatiën .
· hangt, zoo zal men het mij wel ten goede willen houden,
dat ik niet afga op theorieën en gevolgtrekkingen, die
slechts op het aardsche berusten." I
Met welgevallen haalt spr. Pitt aan, die een zwakken
Engelschen generaal, die overal bezwaren tegen inbracht,
verweet: ,,Daar zijn menschen, die er behagen in schep-
» .