HomeOntwapening?Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 879.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.28 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

_`¥.
.­‘‘ .
_` V. _: _ . F l` ~ _;_ ·­._;» _! •°' 3 V

ONTWAPENING2
2 HET RA1>1>o12T V
"°“ "°
Gemengde Commissie ter bestudeermg van
het Ontwapeningsvraagstuk.
.
(Uitgever A. W. SIITHOFF, Leiden.)
·E`á·ihg ­­ï->-
_ . .
Het vraagstuk van nationale ontwapening werd in
1922 in studie genomen door een gemengde commissie
uit het Genootschap voor zedeluke Vo­1kspo11t1ek en uit
= de Vereeniging voor Volkenbond en Vrede. De commissie
was samengesteld als volgt: Prof. Dr. D. van Emden,
Q voorzitter; J. L. L. Duyvendak, secretaris; Mevr. Mr.
C. C. Bakker van Bosse, Dr. C. Easton, A. K. Harden-
berg, Proi. Dr. G. j. Heering, Prof. Dr. Ph. Kohnstam,
Lt. Generaals G. j. W. Koolemans Beqnen en W. T.
‘ . §« de Meester, Dr. M. van Rhign, Prot. Dr. K. H. Roessingh
. IJ
·· -· { en Prot, Mr. J. A. Veraari. __
Het lid Mr. Rutgers trok zich terug toen het Dagelnksch
§ Bestuur van het Genootschap _voor Zedeligke Volks-
politiek in zake de vlootwet stelling had genomen. Een
-~ vrouwelijk lid was door ongesteldheid verhinderd aan
’;a. "i‘ .
ï‘ ~· ‘ ïr·è‘~<S@ d-en arbeid deel te nemen.
ledge 5,2 _ . . •• •.
Q De samenstelling van de commissie w1]st al dadelnk
de richting aan, waarin zal wor·den gekoerst.
z tj ïg j De drie oud­mi1itairen (de luit. generaals Koolemans
= "ït ¥ Beijnen en de Meester, oud resp. 76 en 75 ]aar en Reserve
Luitenant A. K. Hardenberg), leden van de commissreg
B over wier medewerking de commissie ,,zoo gelukkig
was te kunnen beschikken, beantwoordden_,,unan1em de
vraag ot Nederland al oi niet verdedigbaaris, ontkennend.
Nu moet men wel bedenken, dat die beide eerst-
bedoelde deskundigen reeds resp. 16 en. 1l laren de ge-
lederen hebben verlaten en op een leettqd z1]n gekomen,
waarop de normale mensch de zaken door een veel te
donkeren bril begint te zien. _
Het derde militaire lid, de oud-beroepslurtenant A. K.
Hardenberg, in 1886 geboren, werd eerst in 1911, dus
1