HomeOntwapening?Pagina 18

JPEG (Deze pagina), 922.66 KB

TIFF (Deze pagina), 6.33 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

.
j is
i te bereiden, hetwelk eenerzijds de kans, dat een conflict
l in het verre Oosten, waar nog politieke brandstof in
” overvloed aanwezig is, uitbreekt, vergroot, anderzijds
l vrijwel de zekerheid met zich brengt, dat wij erin worden
i betrokken.
, ,,1-Ioe verdrietig het ook moge zijn, men mag geen
oogenblik voorbijzien, dat de wereldoorlog, wel verre
van den vredesgeest wakker te roepen, de tegenstelling
der belangen, sentimenten en aspiraties ten zeerste heeft
verscherpt. Meer dan ooit vervullen achterdocht en
wantrouwen de internationale V€I‘h-Oüdïlïgêü; wereld-
conflicten kunnen ieder oogenblik opnieuw uitbreken.
In zoodanigen toestand ons rijk koloniaal gebied open
t te stellen voor ieder, die er wil binnentreden, Zou een
j verzaking zijn van verantwoordelijkheid, een· volk on-
t waardig; soortgelijke ,,klaplooperij" - men vergeve het
woord ­- op de offervaardigheid van andere volken
. voor de verdediging hunner belangen, gepaard aan een
. zeker cynisch vertrouwen op de stabiliteit, uit de bij hen
onderstelde wangunst geboren, zoude als een onvergeeï­
j lijke misdaad worden beschouwd.
' ,,.X/èl de voordeelen willen genieten van de koloniale
j rijkdommen, wèl aanzien op te eischen als een volk van
l 50 millioen zielen, maar niet te willen offeren voo·r de
r verdediging van het gebied en deze over te laten aan
i anderen ...... het zou niet worden geduld ...... Onze
j koloniale zelfstandigheid ware in groot gevaar.
l ,,Zoolang de wereld zoo blijft als ze is, heeft een volk
g van meer dan 50 millioen, zijn deel mede te dragen
" in de verantwoordelijkheid voor het behoud van den
· ï""€+.
i wereldvrede en heeft het de daarvoor noodige offers te
5 brengen."
è
‘ Dit is het politieke testament van den hoogst betrouw­
‘ baren en zaakkundigen Struycken, die door zijn recht-
streeksche medewerking aan verschillende internationale
· conferenties, veel beter dan één der leden van de ge-
, mlengde commissie in staat is geweest, een diep inzicht te
krijgen in de internationale politieke toestanden.
j Zijn afscheidsroep aan ons is: Waak, waak en blijf
j steeds paraat, de gevaren, die u bedreigen zijn groot,
i en kunnen ieder oogenblik opdoemen met groote snel-
heid en hevigheid.
f ee
j LAMBOOY. t
li
éen; ëï»i.j"iet:;
` `*+` ·`=‘¥@ï>·~:r+`=?ë