HomeOntwapening?Pagina 17

JPEG (Deze pagina), 946.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.29 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

‘ -. . t
{ . - s
Q V rit" ,·¤ ’ "., T . 1
‘ t
15 i
einde. Zou het zóó ver komen, wat de Hemel verhoede,
dan kan niet meer van Nederlandsche politiek worden
gesproken; wij zullen dan de politiek voeren, die anderen j
ons zullen opleggen, tot wij ten gronde gaan." t
En verder wijst hij er op, dat vele staten den waar- j
borg hunner integriteit, welken den Volkenbond hun
biedt, geheel onvoldoende vinden, zoodat men vreest dat j
_ j bij het eerstvolgend ernstig conflict de Volkenbond F
E hulpeloos de handen zal moeten ineenslaan, zoo hij niet
ä terzelfder tijd uiteenspat. Dat deze vrees geheel zonder I
grond is, wie zal het durven zeggen? Hij spreekt over ·de
f weer opnieuw opduikende militaire verbonden, die het j
fiasco van den Volkenbond komen uitdrukken. _
,,Het Nederlandsche volk, aangegroeid tot 50 millioen
zielen, moet in de internationale verhoudingen de volle
t ‘ verantwoordelijkheid op zich nemen voor zijn bestaan .
· j en zijn veelzijdige belangen. Aan hoe groote gevaren [
Q ons koloniaal bezit ook moge zijn blootgesteld, wij s
E hebben binnen de mate onzer krachten voor de verdedi- j
E ging zijner onzijdigheid zorg te dragen, zonder ons lot j
, aan dat eener andere mogendheid te binden." j
j ,,X/ij gelooven daarom, dat ook ten aanzien van de t
j koloniën de oude, beproefde politiek der afzijdigheid de
g b·este is en wij hebben ook den indruk, dat de groote
belanghebbende mogendheden vooralsnog geen andere
t politiek dan deze van ons verwachten. ·
,,Is -dit juist gezien, dan volgt daaruit tweeërlei plicht.
t ,,Vooreerst van een krachtige verdediging onzer
koloniën. De eisch dien wij aan de politiek der andere
volken stellen, dat ons koloniaal gebied met al zijn rijk-
dommen en ontwikkelings­mogelijkheden zal blijven
b-uiten den strijd hunner belangen en inzichten, brengt
l met zich, dat wij zelven in de eerste plaats ons in staat
J stellen om, zooveel in ons vermogen ligt, het daarbuiten
‘ te houdeä. Het is niet genoeg van de mogendheden te
· vragen, at zij vertrouwen, dat wij ons niet in dienst
i zullen stellen van, noch ons gebied zullen laten ge-
i_ bruiken door eene harer .... wij moeten ook metterdaad
i toonen, dat wij binnen het bereik onzer krachten bereid
t zijn daadwerkelijk ervoor te waken, en de noodige offers
j te brengen, dat dit vertrouwen ingeval van conflict niet
_ dadelijk worde beschaamd.
f · ,,Abandonneeren wij de verdedi in onzer koloniën
` zelfs tegen den eersten aanval, dangztälen anderen zich
ë verplicht rekenen het noodige daartoe te doen en voor
X j j jj gg _j_____________ï