HomeOntwapening?Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 917.09 KB

TIFF (Deze pagina), 6.30 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

r l
z

14
wordt gediend, zulk een volk vormt krachtens zijne
natuur een vruchtbaren bodem voor het ontstaan en de
ontwikkeling van ethische ideeën, op de waarborging
van den wereldvrede gericht .... "
,,Het (volk) weet van hoe groot strategisch en com-
mercieel b-elang de kleine delta is, d-ie het bewoont, de
koloniën in het verre Oosten, die het de zijne mag
noemen. Wordt het staatkundig evenwicht in Europa of _ j
overzee verstoord, zijn leven en onafhankelijkheid, zijne ë
bestaansvoorwaarden staan op het spel." ?
,,X/ie zich rekenschap geeft van de grootestrategische
en economische belangen, die ons grondgebied en dat j
onzer koloniën vertegenwoordigen, het steeds inniger
verband erkent tusschen de staatkundige en economische
belangen der volken, hij zal begrijpen, dat het niet zoo j
lichte taak is, in de van wantrouwen en achterdocht ver- "
· vulde sfeer, waarin de strijd der groote wereldbelangen '
j en aspiraties zich afspeelt, steeds bij alle partijen het
i vertrouwen in stand te houden, dat men aan geen van {
haar ook maar in het minste dienstbaar wil zijn, noch 1
V door hetgeen men doet, noch door hetgeen men nalaat. g
’ Daarom is ook als factor in onze vredespolitiek eene
l defensiepolitiek noodzakelijk, die voorkomt, dat ons land j
j en zijne koloniën zouden kunnen worden beschouwd als
j openliggend voor ieder, die ons gebied, zij het slechts l
tijdelijk, zou willen gebruiken ten dienste zijner politieke j
l of strategische belangen. In den laatsten oorlog heeft a
l deze politiek haar vuurproef doorstaan ........ Voor F
Q geen land ter wereld was de handhaving der neutraliteit
l moeilijker dan voor het Nederlandsche volk."
j Voorts wijst hij op ,,de gevaren, die gebrek aan Q
Q nationale offervaardigheid voor de verdediging van
j ’s Lands zelfstandigheid en onzijdigheid, vaak zich ver- j
« bergend onder den schijn van een hooggestemd maar Q
j onwerkelijk pacifisme, voor onze internationale positie `
j met zich kan brengen.". l l ,
,,I·Iet prijsgeven van de verdediging van ons land en
l zijne koloniën, om zoogenaamd het goede voorbeeld te jl
ä geven, zoude niet alleen in strategischen maar in de
eerste plaats in politieken zin, een der bestaansvoorwaar­ "
j den voor de historische roeping van ons volk doen ver- T
loren gaan, immers ons gebied noodwendig maken tot -.
j een voorwerp van zorg voor en verzorging door { `
j anderen en daardoor op den duur tot een voorwerp van
conflict; aan onze traditioneele politiek kwam dan een ;
E .
j
t x