HomeOntwapening?Pagina 13

JPEG (Deze pagina), 909.42 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

g ..
`
i . ll
{ ik, evenals Uw medelid Koolemans Beijnen 30 jaren ge-
t leden, voor uwe zoogenaamde ,,zakelijke bewijsvoering"
(die in mijn oog in hooge mate onzakelijk, fantastisch is
en in Utopia thuis hoort). Ik houd het dan maar liever
, bij geestdrift en offervaardigheid voor de nationale ver-
' dediging. Ik blijf hieraan hechten totdat uwe voor-
l spellingen betreffende de eindoverwinning van het recht,.
geen luchtkasteelen meer zijn, doch door algemeene
ontwapening werkelijkhe·id worden. Evenals gij, zal ik
den dag zegenen, waarop de wereldvrede op hechten
. grondslag zal zijn opgebouwd.
{ Het bestaan van ons leger verzwakt volgens de com-
~ missie de ,,internationale r·echtsgedachte". Maar hoe is
i deze uitspraak te rijmen met de succesvolle pogingen van
j onze Regeering, om door middel van de weermacht met
groote zorg eerbied af te dwingen- voor het recht der j
neutralen. Zou die internationale rechtsgedachte beter j
i zijn gediend indien het Jan en alleman vrij had gestaan,
. ons land als operatietooneel te bezigen?
, Als wij op dit oogenb·lik die rechtsgedachte willen t
Z bevorderen door ons leger af te schaffen, ,,Non possu­ t
. mus" tot ons devies te kiezen in plaats van ,,]e Main~
tiendrai", dan zouden onmiddellijk de generale staven van
; de ons omringende mogendheden voor ·de opdracht
i worden gesteld, de middelen te beramen om aan de ge-
’ varen van een inval door ons gebied het hoo-fd te bieden.
, Zeker zal de overwinnende partij bij het einde van den
‘ oorlog strategische waarborgen voor de toekomst
eischen.
. Dit kan onder allerlei vernederende vormen geschieden,.
T daaronder zeer zeker te rekenen: dwang tot opnieuw op-
. richten van een leger.
jy ad 5. De commissie acht voor ons het onderhouden
van een weermacht gerechtvaardigd, niet indien zij ge-
heel ondergeschikt is aan onze Koningin en Regeering,
wier hoogste plicht het is onze nationale belangen te
behartigen, doch alleen als zij, deel uitmakende van een
tf" politiemacht, onder het oppergezag zou staan van een
supranationaal objectief orgaan in het kader van den
volkenbond. Maar als men de Europeesche leden, de
vaders van den volkenbond, één voor één nagaat, dan
blijkt, dat zij in hun eigen product voorshands nog zóó
weinig vertrouwen hebben, dat zij veiligheidshalve nog
een krachtige nationale weermacht, veel krachtiger dan