HomeOntwapening?Pagina 12

JPEG (Deze pagina), 897.82 KB

TIFF (Deze pagina), 6.18 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

· l
t
10 j .
I
Ned. leger een pacifistische daad noemde, ja, het eenige j
middel om den oorlog buiten onze grenzen te houden. .
Toen zaten wij allen onder den verschen indruk van de
verschrikkelijke, nuchtere feiten der naakte werkelijkheid.
j Toen hoorde men van geen vast vertrouwen op papieren ,
tractaten. Nu is de koude van de lucht en kan er weer '
g lustig op los geredekaveld worden, dat het leger geen l
1 preventieve werking uitoefent.
t Ik moge U, ,,gemengde commissie", die rede van
Troelstra ernstig ter lezing aanbevelen, dan kunt gij be-
oordeelen, welken omkeer de perickelen van het oogen- .
1 blik in de denkbeelden brachten van hem, die thans weer j
j de eer heeft in Uwe ontwapeningsgelederen te staan. ~
g L’histoire se répète. Als men vraagt: waarom weigert i
de Duitsche Regeering in 1918 aan Ludendorff de vol- l
E macht om zich te dekken tegen luchtaanvallen door op- `
j stelling van artillerie op ons gebied, dan heeft volgens
E; · de Heeren ons tot ruim 400.000 man aangegroeid leger r
hierop geenerlei invloed gehad, doch was die beslissing .
{ alleen te danken aan ,,een combinatie van gelukkige om- Q
standigheden". Toch zouden Engeland en Duitschland, `
Q.; voor wie Zeeland van zeer groot gewicht was, het weer- .
looze land hebben moeten bezetten.
, ad 4. Hoe de commissie tot het eerste deel dezer T
jï conclusie kan komen, is mij een volslagen raadsel. Een ’
blik op de ligging van ons land moet to-ch voldoende zijn ,
j. om te doen inzien, dat een weerloos Nederland, met zijn ‘
strategisch zoo gewichtige riviermonden, met zijn ver
naar het Z. uitspringend Z. Limburg, met zijn ligging J
jl ten opzichte van het bezette gebied, de oorlogvoerende i
lj mogendheden alleen reeds uit overwegingen van strate­· .
gische veiligheid dwingen zou den oorlog naar ons land g ·
j over te dragen. Van den anderen kant bleek in 1914 hoe ,g_
jj zelfs ons te zwak leger de gevaren afwendde.
jj Dat het gebruik van een weermacht leiden kan tot
,, vernieling, is een waarheid die niemand zal betwisten;
jl maar de hoofdtaak van onze weermacht is, het is reeds t
“`ï tot vervelens toe gezegd, den oorlog te voorkomen. Dat tf"
. men zich echter met handen en voeten zou overgeven aan
‘ den eersten-besten kwaadwilligen buur, is een houding
j zoo in strijd met de traditiën van ons vrijheidlieven·d
t volk, dat ik van harte hoop, dat deze jan Saliegeest
jj tijdens mijn leven en dat van mijne kinderen nimmer de
overhand moge krijgen. Neen, mijne Heeren! dan pas
jl
tt
lit