HomeOntwapening?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 866.77 KB

TIFF (Deze pagina), 6.34 MB

PDF (Volledig document), 16.89 MB

E België in staat zou zijn, zijne neutraliteit te doen eer-
4 biedigen, zou men , noodgedrongen, over de Fransch-
j Elzasche grens moeten ·gaan." Men ziet dus, dat zelfs voor
jg België een behoorlijke weermacht voldoende preventief
had kunnen werken. Hoeveel te eer werkt een Neder- -
j landsche weermacht preventief, waar de doortocht door
ons land niet zulke vitale belangen raakte, en bovendien
j een niet te versmaden voordeel van flankdekking ver-
! kregen wordt door weerbaar Nederland te eerbiedigen. '
jj jaren en jaren zijn noodig om het leger op te bouwen; t;
jj aftakelen en voor jaren lamleggen kan in verbijsterend _.
lj korten tijd worden klaar gespeeld. Zwaar drukt dan ook lj
j de verantwoordelijkheid op hen die dit laatste onder-
nemen!
jt ad 2. Niettegenstaande in den afgeloopen oorlog is
jj gebleken, dat, alle moderne wapenen ten spijt, de oorlog
j ruim 4 jaar heeft geduurd, en ook de vóór den oorlog
jj verkondigde stelling als zouden na 6 weken de ont-
wrichte economische toestanden het verder voeren van
j den oorlog onmogelijk maken, onjuist is gebleken, wordt
j hier weer de telk-ens opnieuw door de krijgsgeschiedenis
i gelogenstrafte, afgezaagde en energie­ondermijnende
theorie van de onmogelijkheid der verdediging ver-
. kondigd.
In stelling 6 vertrouwt de commissie onze onafhanke-
, lijkheid toe aan ,,tractaten" met naburige staten, terwijl
i ten aanzien van stelling 2 een aanhaling wordt ge-
5. plaatst, waarin degene ,,idealistisch naïef" wordt ge-
; noemd, die gelooft, dat het Haagsche Reglement of het
jl Gasvoorstel van Hughes van 7 jan. 1922, het gebruik
¥ van oorlogschemicaliën zal voorkomen. De logica ont-
gaat mij! Een sumrmum van ,,degelijke bewijsvoering"
· voorwaarll Eerst wordt de internationale overeenkomst
met een vodje papier gelijkgesteld, in stelling 6 is zij de
I, rots, waarop wij onze veiligheid m­oeten bouwen!
j Maar bovendien de eeuwenlange strijd tusschen aan- `
j` ` valswapenen en de dekkingsmiddelen daartegen is nog
· geenszins uitgestreden; tegen de duikbooten, die den
[ oorlog zouden beslissen, vond men afweermiddelen uit,
f. tegen chemicaliën werden gasmakkers toegepast, tegen
vliegtuigen afweerkan-onnen (en in de toekomst stralen?).
* Ook hoede men zich voor overdrijving van de vrees
I voor gifgassen. Zal juist de wetenschap, dat ,,Londen
|‘ in drie uur tijds uitgeroeid zou kunnen zijn", niet tot
L.