HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 6

JPEG (Deze pagina), 750.05 KB

TIFF (Deze pagina), 6.95 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

je - (3/1%* l
j jg i
l el l
l ten tweede door te betoogen:
f dat het manifest uit Indië van 18 Nov. 1868 even uantirevolntionnair
en christel§k” is als de brief van 8 Februarij 1866; dat beide stukken
eigenlijk met elkaêr volkomen homogeen zijn; dat het [laatste stuk niet
is radicaal, maar van de u ehristelijk­historisehe rigting" getuigt en dat ,
zoo ooit, uit vergelgking van beide stukken blnkt, hoezeer Keuchenius ,
werkelijk is »« een man van karakter." I
De uiteenzetting van dit tweeledige betoog noemt de heer Groen een Q
xx karakterstudie " van den heer Kcuehenius. Wü veroorloven ons even-
4; wel daarin te zien een uitnemende studie van het karakter van den heer l
i Groen. Immers: al leest men de brochure van den heer Groen tienmaal f
over. men zal er door dan zrerclediqer geen nieuw licht zien verspreid over
_ het ukarakter” van den heer Keuehenius: alleen vindt men er in de
` volledige bevestiging van hetgeen voor niemand een geheim was, nl.
dat iedereen , op zeer enkelen na , Keuehenius alleen heeft laten staan
in zijn even ongrondwettigen als onvaderlandslievenden strijd , en dat Q
zelfs de meesten zijner eigen geestverwanten hem veroordeeld hebben. (1) l
A Het nieuwe licht dat de brochure verspreidt, valt dus niet op den heer
f Keuchenius, maar op den heer Groen zelf; - want men leert hem
door dat geschrift van een nieuwe zijde kennen.
Van een zeer loffelijke zijde trouwens -- hoe zou het anders kun- :__
nen? -, waarbn het hart van den mensch nogtaus het hoofd van den I
Staatsman geheel verdrongen heeft. Deze brochure van den heer Groen
zal den lateren beschrijver van het zoo merkwaardige karakter van
dezen veelzins uitnemenden landgenoot de beste leiddraad aan de hand f
geven . om den weg te vinden in het doolhof, waarin zijn politiek leven l
reeds zoo menigmaal, zelfs naar het oordeel van den eerbiedigsten geest- f
verwant, scheen te zijn afgedwaald. Deze studie wijst aan, tot welk `
ligtvaardig oordeel en tot welke hopelooze verdediging mannen, zelfs als i
Groen komen kunnen, wanneer zn, alleen gehoor gevende aan het edel-
, aardig gevoel om afwezige aanbidders te verdedigen, feiten over het hoofd
zien die voor ieder duidelgk zijn en zich verlaten of op eenzijdige of op
onjuiste inlichtingen, of vrienden beoordeelen naar hun eigen vlekke-
looze inborst. Gaf Phintias zijn leven tot borg voor het woord van zijn
(1) Z. 0. a. de openbare verklaringen van de heeren mr. D. C. A. graaf van
Hogeudorp; J. W. Steenbergen; K. T. van Lijuden, ds. Buijtendijk, enz. Wie `
den heer Keuchenius steunden? Zij waren voor zoover wij ons herinneren,
slechts de heeren Groen, Guuning, Esser en 'Vinholt. Vergel. ook het laatste,
het Ve artikel. X
I
l
l