HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 5

JPEG (Deze pagina), 586.97 KB

TIFF (Deze pagina), 7.04 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

;·" F “I`”""­ï`Y F fwn W `­;
z ár r
5,;
tl
n
{
ii » W T NH ‘) 1 U “1
,_ NP. G·l{OltN VAN PltlNb llthltlt b

,,KARAI{TER@Ti JDIE
Y VAN
,1
‘ l/[11. KEUCHENIUS ,
i AAN DE FICITJGN EN Dld lllS'l‘()l{l E
_ GET()15'l‘S'l‘.
Il l
l Keuehenius’ brief van S Februari] 1866. gepubliceerd in het jkrqblaal
van 21 Januari] 1869 , heeft den heer Green aanleiding gegeven. de
G Nederlandsche staatkundige litteretuur te verrijken met een nieuw ge-
schrift van züne hand, waarvan de hoofdtitel luidt: «/Mr. lfezmhczzms
en zvjne 70€d67])667‘?fäLZ67'8 in 1869”.
_ Det geschrift is het uitvloeisel van een hoogst eerbiedweerdige, in
1 deze eeuw steeds zeldzznner eigenschap: die der dankbaarheid voor stand-
l vestig bewezen huldebetoon, niet zelden tot mnibidding geklonnnen en
‘ versterkt door een lnwtelijk gevoel van vriendschap. det, ven de zijde
des geëerden sehr/s , ongetwijfeld alleen rusten ken op godsdienstige
geestverwentsehep, van elke politieke of andere kansberekening vrij.
· Het geschrift heeft de hoofdstrekking, den efwezigen vriend, die in g
· den heer Groen , in en buiten de Vertegenwoordiging, uden Zieuer" van
I Nederland en den uéénigen Christen Ste:tts1ne.n" heeft gehuldigd, met
‘ warmte te verdedigen langs tweeërlei middel.
Vooreerst door te betoogen:
di cz. de onwaerdigheid, het onbetzunelijke, je het schendelijke van de á
i publiekmaking ven den brief ven 8 Februmrij 1866 door het Dzzyblad;
. Z2. het onwere, het velsche, je het lzrsterlgke ven de voorstelling, die
l omtrent den oorsprong, het karakter, de beteekenis en de bestemming l
l van dien brief door het 1)agbZmZ gegeven is
rl g
{S
rt i
` s
~` _ . r, ,