HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 49

JPEG (Deze pagina), 552.94 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

$7
_ een wie de geheime bedoelingen eener alleso1nverwei·pende Staatspartü
bmet moed ten toon stelt, wie nu en dan de parlementaire maskers
k uafrukt om de ware karakters in het licht der kritiek te stellen, is in-
jr vderdaad zeer gevaarlylc .... voor die partij namelijk en voor al wie
L amet haar heulen. Indien Nederland niet reeds lang onder die partij be-
6 uzweken is, dan heeft men het voor een deel te danken aan die bboos-
E l /«aardigheid” en aan dat ”gevaarlijke" Dagblad, dat, te oordeelen naar
bde bitterheid zijner tegenstanders, gelooven moet, de massa der natie
j ngewend te hebben te onderscheiden tusschen ce gae l`0a wil el ce qae
««l'07z ae volt pas.
; /«Het Dagblad staat als een onoverspringbare slagboom de revolution-
- unaire partij in den weg. Zietdáár de roemrijke bron van zooveel ver-
_ ueerenden haat en zietcláár ook de reden onzer dankbaarheid van heden
lg bjegcns den heer Keuohenius voor de uitreiking van een oertiiieaat, dat
adoor zijne gerevolntionneerde hand geschreven, een eeretitel wordt in
H Ait ahet oog van ieder, die het Vaderland aan de magt der revolutie, ook
__ bal tooit zij zich met het masker van gemoedelijkheid, onttrokken wil
è ij zien." (@7)
*11 (4r7) Dagblad van 2/3 Junij 1867.
er
:11 i
`
er
le
en i
1-
ns
rt °
ne
en i
et
1* i
et
mt j
l
l ,
s.
[ v