HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 47

JPEG (Deze pagina), 738.80 KB

TIFF (Deze pagina), 6.91 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

· L `M.
ii i ii
l
j .

l
ï 45
' ngen, aïawamtmzt bewcuml door hea die may haalden be/zoorem te ver-
’ lrdedigen, te omver/cZam·bam·dcr ” (bl. 43).
iz Waarom zouden eigen vrienden aldus, zonder reden of noodzakelijk-
heid, even ondankbaar als harteloos zijn geweest?
G [Juist mijn geloofsverwanten zijn oorzaak van mijn ongeluk." (bl. 44).
js Waarom zouden zij een geloofsverwant moedwillig en als deze er
'6 geen reden toe gegeven had , in ’t ongeluk gestort hebben? Of de
W lr ehristelijk­historisehe" rigting is dan , blgkens zulke handelingen van
" schier eenparig al haar belijders, een door-en­door-slechte rigting, - of ,
’ L dunkt ons , de schuld moet veeleer gezocht worden bij dien eenen
°` ( geloofsverwant, die alle anderen van liefdeloosheid aanklaagt (44).
i` ` u Müne toekomst is vooral dan donker, wanneer ik de welwillend-
W nheid en hulp, die ik van amderm te hopen heb (45), zoude moeten
rg yafmeten naar de blüken van deelneming en belangstelling die mij is
in umiddezz en 0p het áoppzmá we main azzgeluk van de zgde mjuer vrierzaïezz
" jj mm gecsiverwmzten ten deel vallen" (bl. 44-45).
i" i Hoe zonden die n vrienden en geestverwanten" zoo vreesselük on-
ehristelijk zijn geworden , als daarvoor geenerlei reden bestond?
" ` En , om het treurige tafereel, dat ons hindert, te besluiten:
IS u Zoo blijf ik, 00/c door müae zwicadcn , aan de veroordeeling en aan
' ude verwerping van ALLE PARTIJEN prijs gegeven" (bl. 45).
3%; Waarom? En nog tienmaal herhaald: Waarom?
E, Omdat Halle pm·áye2z" inderdaad zedelijk overtuigd waren dat hetgeen
het Dagblad, van 1866 tot nu toe . omtrent mr. Keuehenius openbaar
heeft gemaakt, op waarheid rust.
ip Omdat van «« alle partijen"
iä de radicalen zwegen uit belang, daar zij en zij alléén door de karak-
L terloosheid van mr. Keuchenius gediend werden;
L (44) De heer Kenehenius laat daarop volgen:
r_ ~B1_j zulke ervaringen van vriszzdeaz en _qn·esivcr2umzim in het tegenwoordig
~oogenblik , vraag ik wat ik van Zagmsmudcrs te amcálm /ieb." Daaruit blijkt
m alweêr ­- de brief is van 16 Jnnij 1868 ­- , dat mr. K. nog meer schijnt ver-
{8 wacht te hebben van zijne tegenstanders dan hij reeds verkregen had. Of was , V
~ om zijne houding en mc zijne handelingen: eervol ontslag onder dankbetuiging ,
­? een ruim pensioen, en een onverpligte vrije overtogt ..., nbg niet genoeg? Dan,
3) voorwaar, is mr. K. nog al veel eisehend!
j- (45) Wij moeten bekennen niet te begrijpen welke ~ welwillendheid en hnlp’°
de nederige christen dan toch zoo dringend behoeft , die een pensioen heeft van
S plus minus j'S()0O en bovendien nog een redacteurs-inkomen van f 1500 [mr ‘
" 1 ` mamzzi, naar men beweert.
i
5
f i