HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 43

JPEG (Deze pagina), 732.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

a v ä
l
l
dl
wer/c te gaan zoeken" de uitgevers te Batavia aankondigen dat mr.
Keuchenius de opvolger zal worden van mr. van der Does de Bijc!
Met letters, als op een kermisaanplakbiljet, vindt men die tijding aan-
gekondigd reeds in de Mail­editie , welke te Batavia op 27 Junij 1868
gedrukt werd!
Is dat de houding van u een man van karakter"?
In Indië aangekomen en toen blijkbaar verlegen met zijn vroeger
beweren dat hg tl als advocaat werk gaat zoeken" - een beweren, zelfs
tegen zijn vriend, mr. Groen, op 16 Junij volgehouden -- omdat hij
niet berekenen kon dat de uitgevers van het N. B. Handelsblad als
_ _ sensatie­berigt o reeds maanden lang" te voren de «/verrijzing” van dezen
l enieuwen publicist ” (39) zouden aankondigen - tracht hü het nu in de
1 /»Stem" te doen voorkomen. alsof die uitgevers geen regt hadden hom
4 als zoodanig bij ’t publiek te annoneeren!
IV Doeh mr. Keuehenius vergeet, hoe hij zelf erkent dat die uitgevers
i«‘ handelden utea gevolge van in Nederland met hem aangelmoopte onder-
haadeliagetf en hoe wèl niemand gelooven zal, dat de heeren Bruining
& Wijt hun blad zonder redactie zouden laten en iemand ofiieiëel als
redacteur zouden durven noemen zonder stellige wetenschap, dat de over-
eenkomst daartoe gesloten was.
Neen: mr. Keuehenius erkent nu in zijne rr Stem," vertrokken te
zijn naar Indië wetende, dat hü daar zou optreden als redacteur van het
N. B. H., terwijl hij, niet kunnende vermoeden dat de uitgevers hem
te vroeg zouden annoneeren als zoodanig, dit feit zelfs voor zijn boezem-
vriend geheim houdt.
In welk nieuw lieht verschijnt hij dan nu, ook met betrekking tot
dit punt?
Tegenover mr. Groen , zijn eenigen en hartelijksten vriend, dien hij
van de zaak volkomen onkundig laat en wien hij, als op ’t punt van te
vertrekken , de verzekering geeft dat hg rr als advocaat werk gaat zoeken "
en die juist dáárin aanleiding vindt om zijns vriends Christen-nederigheid
en belangloosheid op nieuw te bezingen (4r0)?
En tegenover den goedhartigen Minister, die om ja een vinnig tegen-
(39) Ook, in het uitmuntende artikel van de N. Alkmaarsete Gt., waarheen
i wij in het vorige artikel verwezen hebben, wordt 1nr. Keuehenius, zeer te
regt, [ale jonge joamalist" genoemd.
(40)J En dat de heer Groen niet latere mededeeling (vóór mr. K.’s vertrek)
van de te aanvaarden betrekking kan gekregen hebben, blükt uit de verklaring,
dat de heer Groen eerst uit Padië berigt ontving van deze aanvaarding (bl. 52).
j i
a
l *