HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 42

JPEG (Deze pagina), 732.23 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

{T ‘ :‘ j` ‘" "~i*‘i‘;;jïj"j‘j‘*" `"`”`””""Tj`T"""I_‘·’ ‘w·r?ïra- e · »‘‘‘ van ‘‘*. ï ·` -¤-===- E - -
2 l
ll i
tr #L0
jl 5. eten behoeve en ten uvoordeele van den man, die 0ranje’s regten
j aanrandde, ede Grondwet hielp verseheuren, diepe wonden sloeg aan de
Q upolitieke moraliteit hier te lande en Indië 's politiek tot in ehare
l grondvesten scliokte ~ wordt dil besluit genomen!"
En let nu wèl - onder welke omstandigheden mr. Keuehenius dezen
( vrijen overlegl uit de handen van den Minister Hasselman aanvaardde.
j Op 14,-16 Junij 1868 sehrgft mr. Keuehenins, alvorens te verlrek-
W I . ken, aan mr. Groen een brief - den intiemen brief, waarvan reeds
( meermalen sprake is geweest (bl. 41 ---50). Daarin lezen wg:
{ rr Indien ik gedwaald heb, het kan niet zijn door als advaeaal, nu
ede Regering mij heeft weggejaagd, uwer/e le game zoeleeu. " _ X
Alzoo op 16 Junij 1868 deelt mr. Keuchenius aan zijn boezemvriend E
I mede, dat hij naar Indië vertrekt, om rr als advoeaat” werk te gaan {
zoeken. Trouwens: hij heeft steeds datzelfde motief als reden opgegeven I
. voor zgne aanvrage om vrnen overtogt. IV
i Doch wat lezen wij nu in den aanhef van u Een Slem in Dzdië" van °’
{ . mr. Keuohenius?
j ii Door de uitgevers van het Nieuw Bal. Haudelsbldd lee gevolge van
· ein Nederlaud mel mg aaagelmeeple onderbuudeliugeu, reeds maanden laug
«/als de laeleemslige redalsleur eau hun blad by bel publiek uaugeboudigd,
i` I/heb ik, bij mijne aankomst in Indië, hen niet willen teleurstellen en,
[zonder voorloopig afzien van den werkkring, dien ik mij had toege-
al edaeht, mij bereid verklaard, voor korten tijd de plaats van den heer
( njhr. mr. van der Does de Bije in te nemen."
- Deze verklaring is gedagteekend 16 Nov. 1868 en wanneer wg het
_ N. Bal. Handelsblad naslaan, wat zien wij dan?
4 Dat büna tegelüker tijd, dat mr. Keuehenius aan zijn vriend, mr.
Groen, de verzekering geeft, hoe hij naar Indië gaat om i/als adveeual
li gebareu eu bier le laudege_peizsi0ur1eerdeNederlandsch-ludiscbe lmiclsclieuareu;
fl ~ Op de voordragt van (Jnzen Minister van Koloniën van 27 April 1868,
lit. APZ., No. 7;
‘ ~ Hebben besloten en besluiten:
j . ~ Art. 1: Aan art. 1 , lit. A van Ons besluit van 22 Mei 1867, No. 51,
‘ 1 wordt de volgende alinea toegevoegd:
(Ten laste der begroeting een Nederlandsch Dulie geuieleu vräeiz overlegt) _
~ 6°. In N. I. gebaren en bier le lande geperislomieerde N. I. lamdsdie-
üüïëll, 7727:tS ilü AZHMZB j737ZSl07L7ZE7‘2i7Zg 7ZOg gäëll 0Z)(Zl`l0_{/b $072 ZTOSIB Ulbll CZBW
laude naar 0f uil N. Indie hebben gen0leu.”
( ' Art. 2 enz.
‘ , (Zie Nederl. Sluals­C0:irant van 2 Mei 1868.)

ln
:~ ·