HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 40

JPEG (Deze pagina), 734.44 KB

TIFF (Deze pagina), 6.88 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

I al
l
al j j
i j j
j l Q
:` -­ hetwelk hem niet verleend was - gelijk de heer Groen zich uit-
drukt; maar dat hg zoodanige aanspraak volstrekt niet had en alzoo
i ook uit dit oogpunt, sollicitant uit eigenbelang was bg een Minister, i
l dien hg tot den dood vervolgde in zgn ander karakter van volkstribunn;
dat hg bovendien door zgne aanvraag om irasteloozem overtogt naar
{ Indië , duidelgk had te kennen gegeven lx met regularisatie zgner positie"
« te bedoelen u regeling van pensioen"; omdat, indien hij ambtenaar had
li ` willen blijven, hg om dien overtogt niet had behoeven te verzoeken.
i j daar dit dan een reg! zou zgn geweest dat hg had kunnen doen gelden. ~
i En toen het eervol. ontslag onder dankbetuiging voor de in Indie
aan den lande bewezen diensten verleend was , toen begonnen mr. Ken-
chenius’ sollicitatiën op nieuw; doch nu golden zij de berekening van
i het bedrag van zijn pensioen. Die berekening was , naar zgn oordeel,
rl niet hoog genoeg en zelfs toen zijn pensioen werd vastgesteld op plus
t minus f 8000 (slechts ongeveer f 600 minder dan zijn wachtgeld be-
1 droeg) bleef hg doorpruttelen en doorprotesteren: - doch altgd
_ U christclgk-historiseh" voorzigtig; .... mondeling.
i Voorzeker: regime maakte mr. Keuchenius hier volkomen gebruik van I
de hem ten dienste staande middelen, om zooveel doenlijk. voor zgne a
j stoffelijke belangen te zorgen , en niemand kan hem dit euvel duiden. l
fi Maar dan moet men niet tegclgkertgd brieven sehrgven zóó vol ootmoed
jj en onderworpenheid, gelijk de heer Groen er éen van mr. Keuchenius l
il publiceert. Dan moet men zich niet . in een vloed van zalvende woorden
cn bgbelsche aanhalingen, voordoen als geheel los van alle aardsche be- l
i geerten. Dan heeft men het regt, juist niet het oog op deze dubbelzin­
nige rol, te vragen: is dat de houding van een man van karakter tegen-
over een Minister, dien men openlijk krankzinnig verklaarde en wien
men het leven met ieder uur van den dag verbitterde? ·‘
, Althans wg twgfelenï of van soortgelgken aard de houding is geweest
j van Stieltjcs tegenover Fransen van de Putte.
at Wij twgfelcn of de heer Groen, ook in dien hg van alle vermogen j
ontbloot ware, het brood niet te eten had, zooals men pleegt te zeggen- i
’ I ooit bewogen had kunnen worden zich aldus tegenover Thorbecke te i
i vernederen. `
M · Doch er is meer. `
Na de mislukte sollicitatiën voor het viee­presidentschap van den :
Raad van Nederl. Indië; j
na de hem zoo veel het doenlgk was, toegestane sollicitatiën tot i
( · de hoogst rnogelgke berekening van pensioen; lj
, blglt mr. Keuchenius met onverzettelgkheid -­- doch altgd in stilte. E
l
Qi
¢i «
l ·
lj