HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 34

JPEG (Deze pagina), 719.08 KB

TIFF (Deze pagina), 6.87 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

{/<v J " " . ·· ­ MJ" ‘·=;<,rY sea-., ­.a«. er-· ·,_, 1;. «­·~a:- ` ’ »,v_.­.e, N__
ll
il
»
32 j
j wending in de politiek, aan deu heer Groen als leider en aan Stahls j
beginselen , onderwerpen ;
of de eensgezinde toejuiching van de radicale en //1lyPC1°IT10dCrHB" I
l pers bekrachtigt ten volle het oordeel van het Dagblad: dat Keuel1e­ i
j nius in zün manifest van 1868 gebroken heeft met zijn programma van
t 1866 en . karakterloos , na vele u Schwanltaeqen " zich , voor goed , in l
j de armen der revolutie heeft geworpen.
in Aan het bestaan van welke beide gevallen - en een derde kan niet 1
aanwezig zijn ­- zou de heer Groen in ernst nieenen , dat het verstan­ l
. dige Hollandsche publiek , ook aa zijn warm poleiniseligesehrift, geloof 1
zou schenken? (31) j
( c. de oaleaagsl , welke aaa de palulle/rmakzaq van het p1‘0_qranm2a van S j
i l·'eln·aar·ü 1866 , hier le lande, le bear! gevallen is. j
1 Die publiekmaking, zü werd ontvangen j
door de conservatieven met een allezins gebillükte verontwaardiging,
« waarvan het Dagblad en andere onafhankelijke eouranten onmiddellijk 1
jj de tolken zijn geweest; j
door die anti-revolutionnairen, die in 1866 , ondanks hun leider, aan 1
hunne beginselen getrouw gebleven waren, deels niet smartgevoel, doch ,
jl · ook deels als een geruststelling voor hun geweten dat zij werkelijk den
man, in het najaar van 1866 goed hadden beoordeeld;
door de radicalen , nog naauwelijks ontnuchterd van hun roes over zoo
schoenen buit als hun in Mr. Keuchenius was toegevallen , met eene verbüs- 1
tering , die hun plotseling het spraakvermogen scheen benomen te hebben.
Want in hunne rijen heersehte onmiddellijk de stilte van het graf. Q (
Om Keuchenius te verdedigen, daartoe had niemand den moed, zelfs
niet eens de warmste geestverwaut, gelük de heer Groen zelf getuigt.
Immers , lx nu 2'edereen zweeg " (bl. 55) was hij wel verpligt geworden ....
te spreken. Trenrige taak voorwaar!
F ........
l (31) Zeer merkwaardig ter beoordeeling van dit punt is het voortreffelijke
hoofdartikel in de Nieuwe Al/rmaarscáe (?0ura:zl van 6 Maart jl. en waarvan
· de hoofdinhoud door ons is overgenomen in het Dagblad van 9 Maart jl.
Dubbel de aandacht waardig, niet alleen omdat genoemde beschouwing ver­
scheen aa de brochure van den heer Groen en alzoo deze de uitwerking heeft
gemist om een ander oordeel te doen uitspreken als reeds door de publieke
opinie geveld was geworden; -­ maar ook omdat den heer Groen, evenmin
als ons, onbekend zal wezen de allezins aehtenswaardige bron, waaruit al soort-
j gelijke beschouwingen, als in de N. AZ/rm. (Y. verschijnen, vloeijen en die elke
verdenking van partijgeest of antipathie van zelf reeds doet uitsluiten.
1 v
Fl
1
ll