HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 33

JPEG (Deze pagina), 752.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

V j 3
u.
l
l 31
eerlijk en lrisch" de heer Kenchenius is geworden; hoe nvol edelen
gloed"; met hoeveel nhaar op de tanden"; hoe hij het cultuurstelsel
kordaatweg noemt uloon­verkorting van den daglooner en diefstal van
j diens goed"; hoe Keuchenius is zr een man van karakter", nl. sedert
hij verklaart dat het batig slot vallen moet, dat het oultuurstelsel vallen
moet, dat Indië zelfstandig geregeerd moet worden: in één woord, dat
,ï , eindelijk rr de fortuinzoekers" den jaren lang beloerden nationalen buit,
ook met zyn nehristelijk­historische " hulp, bespringen zullen!
De Nieuwe Ratáerdamsche Courant neemt als een anti­revolutionnaire
à hulde van en als een kniebuiging voor H het roofstelsel" van zijn (een
paar dagen later gereniëerden) leider het manifest, in ezctenso, over en
j getroost zich daarvoor een uitgaaf minstens van anderhalf honderd
l gulden. Zoo betalen vele artisten de kransen zelven, die het publiek
j geacht wordt hun uit te deelen.
Eindelijk het Tgidschri/t vaar Ncrlerlandsch Indië juicht in het mani-
ë fest - en dezelfde nargeloosheid" van den heer Groen, doet dezen
l dien juichtoon dankbaar, als een bewijs van ir liberale onpartijdighcid"
1 in herinnering brengen! «« Eene Stem die, zoowel om den persoon die
A «/haar doet hooren, als om de waardige en gemoedelijke wijs waarop die
, «/wordt geuit, uweah·hZan/r verdient ie hebben in geheel Nederland" (30).
' Aldus citeert de heer Groen; maar de geachte schr. schijnt in het vuur
zijner verdediging er niet op gelet te hebben , hoe het Zlüdschrifi eigen-
lijk het oordeel van Keuchenius stelt zfegenover het conservatieve stelsel
en hoe het de ~Stem uit Indië" oproept als een bondgenoot voor zgne
politiek, die de politiek is van van de Putte, één zijner hoofdredac-
! teuren en in het programma van 1866 n christelijk historisch" met
E onvergelijkelijke rr bezadigdheid en Wà&l`digl1G1d,’ aan de kaak gesteld.
Nu moet één van beiden waar zgn:
bf, aangezien in Indië en hier, de indruk van het manifest van 18
j November 1868 , blijkt bh de radicalen eenparig te zijn en in gelijken zin ,
Q moet Mr. Keuchenins’ programma werkelijk radicaal wezen,
l of al de radicalen moeten, nu ten tweeden male , anti­revolutionnairen
zijn geworden en zich tot de xxchristelijk­historische" school bekeerd hebben.
Met andere woorden: .
of wij beleven thans de herhaling der comedie van October 1866 ,
toen de heer Groen verklaarde: n Ditmaal zeilen de liberalen onder p
‘ nanti­revolutionnaire vlag" -- zoodat eigenlijk de Thorbeckianen en
Butteanen, zonder dat zij 't zelven weten , zich tegenwoordig, bij iedere
(30) Tijdschrift 2:. Nederl. Indië 1869, bl. 69.
l
j.
nl