HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 32

JPEG (Deze pagina), 754.74 KB

TIFF (Deze pagina), 6.85 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

fyiáïw "¢" . J _' ' of " as ej.~;·ï .» _ Y. .. K7 V Mprir
jl ‘
30 S
’ I In Indië verklaart het Bataviaascli Handelsblad - in welks redacteur (
zelfs de heer Groen ongetwijfeld den veteraan der koloniale radicalen
huldigen zal -­ dat manifest, onder smadelijk neêrzien op den gods-
dienstigen tint, waarmêe het overgoten is -­ naItra­revolntionnair."
Niet enkel ««revolutionnair": o dan zouden Mr. Keuchenius en H. J.
Lion elkaêr genoegelgk de broederhand hebben gereikt. Neen; naltra­
I revolutionnair.” H. J. Lion ziet voornaam op den demagoog neêr; hg i
beschouwt zich tegenover Keuehenius in het licht waarin, naar men ik
i ‘ weet, Camille Desmoulins zich beschouwde tegenover Marat. ll
i Hier te lande wordt het manifest afzonderlijk uitgegeven (27) onder
geleide van een voorberigt, dat het doel heeft om strekking en geest
k van het manifest wel te doen kennen. Het programma wordt dáár genoemd l
ii meesterlijk gesohreven”; want Keuehenius i/dra/rt de voetstappen van
waardige voorganger!. Van Band, van Mijer, van Rochussen? Neen. I
Keuehenius drukt de stappen van van der Hoeven, van Mirandolle, van
van der Does de Bye; van de jine flear der Indisch-revolntionnaire
partü. UHQ nnennrr zrcn in nnnn zalm (28), die reeds de sympathie
[ van het publiek in Indië heeft verworven"! i
De Friesche Conrant. de meest geavanceerde der radicale bladen in ‘
» J Friesland, weet aan haar lofzangen over zoo’n uitstekend man, als Ken- j
E ehenius zich nu betoont, schier geen einde te vinden , zoo zij niet, gelukkig, ­i
{ nog bij tijds door hare konings­gezinde dithyramben, die den historie-
il i schrijver van het Huis van Oranje welligt even welluidend in de ooren .
zullen hebben geklonken, tot nog vaderlandslievender sfeer zich geroepen
had gezien.
De Nieaioe Groninger Courant ­- geredigeerd door hetgeen bij de g
heeren Groen en Keuehenius den overtreffenden trap van afkeer en walging f
V uitmaakt, door het iihyper­modern­theologiseh­ beginsel" (29) - toont ,
t a met het manifest van 18 Nov. 1868 in de hand aan, hoe zr rond en
ll (27) Bij Gebr. Belinfante , te ’s Hage. i
1 (28) Treffend juist van uitdrukking! ~ In eene zaa/c". Is het iets anders in j
Indië dan een speculatie geworden , wie het hardst zal medewerken tot de uit-
l voering van het ~ roofstelsel ", in 1866 zoo krachtig door Keuchenius gebrandmerkt ?
i ‘ (29) Ook hier werkt de Nemesis. In het manifest (bl. 24) betoogt Keuehenius
i dat het (vorig) Ministerie aan de conservatieve rigting op koloniaal gebied den j
doodslag heeft gegeven , omdat aan een ~hyper­modern" (den heer Huet) de ,
; verdediging dier rigting was opgedragen. *
jl En wat zien wij nu? Die zelfde ~hyper­moderne rigting ", gruwel in Keuche­ j
( nius’ oogen , item verdedigen, hem prijzen als ~ een man van karakter", omdat l
w i de auti­revolutionnair volbloed revolutiounair is geworden.
i l
, l·
ii
l l
>‘
lig I
l