HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 29

JPEG (Deze pagina), 711.85 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

){" g
27
idee den heer Groen aan de hand gegeven hebben (bl. 37): wg zullen
ons dit getroosten, overtuigd als wg zgn , dat de natie , die niet zoo
vergeetaehtig is als de heer Groen zich thans betoont, zich wel zal her-
inneren :
hoe de uitvoerige en grondige strgd van het Dagblad, gevoerd
zoowel tegen Uhlenbecks sloopingsplan als tegen van de ]?utle’s rr stelsel 1
van landroof” en tegen diens udoniheid of onbesehaamdheid" (25) van
. beslissenden invloed is geweest op het lot dat beide ontwerpen, tot heil
1 van het Vaderland , heeft getroffen;
hoe het stelsel van Keuchenius, in 1868 geproclameerd, geen ander
is dan rhetgeen door ons in 1864, in 1865 en in 1866 in alle onder-
7 deelen tegenover Uhlenbeck , van Hoevell, van der Hoeven en Fransen
Q van de Putte bestreden is; (26)
en hoe wg , alzoo, meer dan iemand de reden zouden kunnen doen
i gelden die de heer Groen aanvoert als motief waarom hg over den aard
en, den graad der verdienstelgkheid van het (vorig) Kabinet nu zal zwij-
, gen: aIl<"heb mg dikwerf genoeg udesaangaande, voor wie mgn oordeel
I/zou wensehen te kennen, verklaard" (bl. 57).
Maar wij aanvaarden dezen strgd nu niet op nieuw:
omdat men ons, als Keuchenins zelf mogt antwoorden, daartoe, is
het noodig, onrniddellgk bereidvaardig zal vinden;
°l omdat met den heer Groen op koloniaal gebied niet is te strgden ,
aangezien hg zelf steeds erkend heeft, op dat gebied een volslagen leek
te zgn en dit in zgne brochure herhaalt. Hg noemt zich ook nu u een
leek, een niet­deskundige", die rr over koloniale aangelegenheden geen
eigen oordeel durft te vellen" (bl. 21);
omdat wg een veel betere , een voor ieders oordeel vatbaarder maat- ·
staf aan de hand kunnen geven tot beslissing van de hoofdvraag.
En deze maatstaf is:
de eigenlijk niet raadselachtige houding van den heer Groen zelven
tegenover het manifest van 18 Nov. 1868;
de indruk, dien dat stuk en in Indië èn hier te lande heeft gemaakt:
(25) Aldus karakteriseerde de heer Keuchenius , wat de heer Groen noemt een
, model van bezadigdheid en christen­zin, de cultuurwet van den heer Fransen
: van de Putte, wiens stelsel hij nu, in 1868, als het eenig goede aanprijst.
‘ Heeft het Dagblad zich ooit aldus uitgelaten ?
(26) Men raadplcge o. a. ~Hel buelgel aan ale Toe/c0msl": een reeks van 9 _
J artt. voorkomende in het Nieuw Dagblad van ’s Gravenhage, en verder het
L Dagblad van Zulelhollanal en ’s Gravenhage. Nos. 51 , 58 , 54, 62 (1865) en
100, 101, 102 (1866).