HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 22

JPEG (Deze pagina), 723.18 KB

TIFF (Deze pagina), 6.92 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

{F? E 6 O W 7 ,
K x i`
20
, dan één dish·iet"; - en terwijl de leider zelf, mr. Groen, nergens werd
gekozen en hij de 2800 stemmen, die nog in Junij 1866 door het
geheele land op hem waren uitgebragt, in October tot 1300 had zien
dalen!
Maar, zegt de heer Groen - en deze verklaring moet te regt ver-
bazing wekken , om geen ander woord jegens onzen geachten bestrijder
j te bezigen - n ook in November 1866 bleek het, toen, ondanks de
ndienstvaardige felheid van het Dagblad. de toorn der conservatieven
nmagteloos was."
` Hoe? In November 1866 , toen de radicalen Keuchenius procla-
meerden tot eandidaat, toen zy als één man stemden op den anti­1·evo­
lutionnairen Jacobijn, die ­- naar de wel scherpe, doch zeer juiste
1 uitdrukking van een uitstekend schrijver -­­ zich met een driekanten
[/steek onder den arm, maar met een Jacobijnenmnts op 't hoofd aan
( ll het kiesgeregtigd Nederland presenteerde" (17) -­ was toen zijne
verkiezing een bewijs van de kracht der anti­revolutionnaire rigting?
»«Of bewees niet juist deze uitslag, dat Keuchenius , zonder zich een l
j bondgenootschap te laten aanleunen, dat door zijn gansche christelijk- j
i historische rigting" een bloedroode streep haalde , onvcrmüdelijk on- l
der den gezamentijken tegenstand van conservatieven en onbevooroor­ j
E deelde, aan beginselen vasthoudende anti­revolutionnairen, bezweken ware? i
De merkwaardige stemming in dat district op 30 Oct. 1866 bewijst
jj dat ten volle.
De radicalen hadden tot eandidaten gekozen de heeren Keuchenius «
en ...... Sloet van den Beele! De laatste verkreeg 889 stemmen en werd
niet gekozen: de eerste 1262 stemmen en werd wèl gekozen. Alzoo,
Kenchenius had op 373 verdwaalde anti-revolutionnaire stemmen na,
zijne verkiezing te danken uitsluitend aan de radicalen. (
De contra­proel` van deze berekening vindt men hierin. De conserva-
j _ tieven en aan beginselen getrouwe anti­revolutionnairen hadden tot can-
t didaten gesteld: de heeren van Loon en van Lijnden van Sandenburg.
i De eerste verkreeg slechts 685 stemmen en werd niet gekozen,
j omdat een deel der anti-revolutionnairen ­- het waren de verdwaalden,
. doch sedert tot beter inzigt gekomene - op Keuchenius bleef stemmen; *j
de laatste verwierf, door de zamenwerking der conservatieven met al de
anti-revolutionnairen, 1117 stemmen en werd gekozen. Op enkele stem-
men na alzoo: hetzelfde verschil van 373 stemmen.
(17) Dr. A. v, d, Linde, De ontbinding van de Tweede Kamer in 1866.-
)_ Pag. 266.
l
e
L
` l
{ ·,;