HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 21

JPEG (Deze pagina), 736.41 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

Idff ·//I
l
. 19
dezenkwaar zij zelven geen regt hebben of kans op vertegenwoordiging,
j om zoodoende of aan de tegenpartij de overwinning gemakkelijk te ,
maken (gelijk nog onlangs in Haarlem), of bij een herstemming als
het ware een hulp te verleenen, bij wijze van gratie, die dankbaarheid
j en een goed staatkundig inzigt, beiden, reeds onmiddellük tot pligt
· zouden hebben gemaakt.
I En zoo ook is Keuchenius. jaisl door de cvrzservalieve parlü, in de
Kamer gebragt.
Zeer zeker v had" te Arnhem dc anti-revolutionnaire rigting den bo-
ventoon (15). Doch in welken zin? Zij had nooit de meerderheid; maar
zij was sterker dan de conservatieve partij, niet zoo sterk als de radicale,
hoogstens daarmede in kracht balancerende. Zonder de hulp der conser-
vatieven kon alzoo in Arnhem geen anti­revolutionnair, evenmin als
elders, gekozen worden; althans dáár zou de keus dan al zeer twijfel-
achtig zijn geweest. (16)
Het bewijs voor deze onze stelling?
De heer Groen levert het zelf door te zeggen: v Overal, en bepaaldelijk
te Arnhem , werd hij de anti-revolutionnaire eandidaat."
Welnu: in Arnhem steunde hem de conservatieve partij ­- en Keu-
chenius werd dáár gekozen. Maar ook nergens anders. want overal
‘,» elders, toen hij door mr. Groen, zender de hulp der conservatieven ,
V eandidaat gesteld werd van de anti­revolutionnaire rigting, viel hij. In
l Dordt niet meer dan 825 stemmen, in Zwolle slechts 429 , in Rot-
terdam 376, in Delft 357, in Gouda 291 , in Zuidhorn 137, in Gro-
ningen 125 , in den Haag 37. En dat nog wel. ondanks de heer
Groen zelf aan den vooravond der verkiezing na de eerste ontbinding,
schreef: v Keuehenius wordt vrzqelzeüfeld, naar ik acht, benoemd in meer
I (15) Dit woordje ~áael" - speaks volumes. Ja, want die tijd is verleden , (
V sedert juist gij , mijnheer Groen , uwe eigen rigting in het district Arnhem , ,
door uw ongeloofelijken brief van 3 Jan. 1868, in den grond hebt geboord.
De vruchten daarvan zijn geplukt. Voor de anti-revolutionnaire rigting ging ë
Arnhem verloren en het tegenwoordig Ministerie spant thans al zijne krachten (
in , om, door wijziging der kiestabel, elken invloed dier rigting in dat district
voor altijd te breken. Dit is één der tropheën, die de heer Groen, in zijn
strijd vóór Kenchenius , voor zijne eigen rigting heeft weten te behalen! F
j (16) Op 12 Junij 1866 werd Keuchenius te Arnhem gekozen met 905 stemmen,
‘ tegen 572, die op den radicalen candidaat, den heer Gevers Deynoot, vielen.
Zon de heer Groen ernstig durven volhouden , dat de uitslag zóó geweest ware,
indien de conservatieven Kenchenins bestreden, of zich zelfs neutraal verklaard
la zouden hebben?
l
I
l
i