HomeMr. Groen van Prinsterer's 'Karakterstudie' van Mr. Keuchenius, aan de feiten en de historie getoetstPagina 20

JPEG (Deze pagina), 680.84 KB

TIFF (Deze pagina), 6.81 MB

PDF (Volledig document), 34.69 MB

F. { K, W I.
E ‘ . if .«”
è .
il
I
i l
18
i
ri:.
De heer Groen beweert verder: j
b. Keuehenius werd geen lid der Kamer door de conservatieve partij; ‘
i er was dus geen patronaat, gelijk wordt voorgesteld. I
T Ziethier, hoe dat wordt gedemonstreerd:
i ~Kenehenius is niet door de corzservaiieve party in de Tweede Kamer
gebragt. Het kan zijn, dat vele conservatieven vergelijkenderwijs, om een
liberaal te wecren, hem hebben gestemd, maar overal, en bepaaldelijk te
Arnhem, was hij de anti-revolutionnaire candidaat. Te Arnhem had onze
) rigting den boventoon. Ook in November 1866 bleek het, toen, ondanks de
clicnstvaardige ielheid van het Dagblad, de toorn der conservatieven magteloos
was " (bl. 6).
Alweder zoo vele woorden, zoo vele vergrgpen tegen de historie en
de feiten.
Van den heer Groen is het, helaas! steeds het zwak geweest, de hulp
L der anti­revolutionnaire kiezers hoog te doen klinken en op die der
l. conservatieven - nadat er gebruik van gemaakt is - laag neêr te
jl zien, of haar zelfs wel te loochenen. En toch is het een feit, voor 3*
j` geen redelijke tegenspraak vatbaar, dat er geen enkel kiesdistrict in ,
j gansch Nederland bestaat, waar één anti­revolutionnair zonder medehulp
T van een andere rigting, die doorgaans en in een gezonden toestand van
o zaken geene andere dan de conservatieve kan zijn, gekozen rtarz worden.
Noch in Gouda, noch in Dordt, noch in Arnhem, noch waar ge wilt:
de anti-revolutionnaire rigting is overal in de minderheid, wat het getal
kiezers betreft.
Het verschil tusschen de practische politiek van de conservatieven en I
i anti­revolutionnairen is dan ook, in deze, zeer groot. V
j Waar de laatstgenoemden sterker zijn vertegenwoordigd dan de eersten ,
" ondersteunen deze laatsten overal de anti­revolutiounairen als het meest
i geregtigd tot de vertegenwoordiging, en opdat tegen den gemeeneu
vijand twee fractiën eener zelfde nationale partij zich aansluiten. Waar
T beide rigtingen van nagenoeg gelijke kracht zijn, daar wordt van
l de conservatieve zijde, gelijk in ’t district Leiden, steeds gestreefd naar ­,
weêrzijdsche ondersteuning van. ieders eigen candidaat. E
Zoolang echter de heer Groen de leiding had, volgden evenwel vele anti-
revolutionnairen dezen eenig rationelen weg niet. Ofschoon de hulp der j
. conservatieven nergens van de hand wijzende , stelden zij zich áegerwver ;
I
l
r i