HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 9

JPEG (Deze pagina), 762.72 KB

TIFF (Deze pagina), 8.00 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

l

in de nieuwe en in de oude wereld, wordt, na langen kamp,
door onzen Gnorins aangevangen, door de natuurrechtsschool
voortgezet, door de wijsbegeerte overgenomen, ’s menschen vrijheid
` j ook om God te dienen naar de inspraak van zijn geweten, als
* onvervreemdbaar en onvergaanbaar recht, verkondigd.
De volkplanting van Virginie gaf, den 15 Mei 1776, het voor-
A beeld. Pensylvanie volgde, 28 Sept. 1776. Het vermolmde cmc2'c·n
regime, in Frankrijk, behoefde slechts dien stoot om ineen te
{ storten. In de Parlementszitting van 27 Juli 1789, zeide de aarts-
i bisschop van Bordeaux: ,,Deze edele gedachte, in een ander
,,werelddeol opgevat, moest bij voorkeur, allereerst naar ons worden
,,overgeplant". (1)
( Inderdaad volgde, 26 Aug. 1789 de wereldberoemde Verkla-
ring van Menschenrechten, die als de stichtingsoorkonde der
‘ gewetensvrijheid kan worden beschouwd en, van Frankrijk uitgegaan,
de wereld veroverde.
» De hoogst merkwaardige uiting van den kerkvorst, brengt
onwillekeurig een vraag op de lippen.
De verzuohting zelve, door den aartsbisschop geslaakt, toont
welke afgrond er bestaat tusschen waar godsdienstig gevoel en
kerkelijke leerstellingen.
Hoe komt dit?
1 Hoe komt het, dat de godsdienst der liefde, in dien van den
, haat is verkeerd? `
j Hoe komt het, dat de blijde boodschap: het euangelion, het
l Evangelie, voor de menschheid, in namelooze ellende en wee is
veranderd `?
Hoe komt het, dat, wanneer de ötiohter van het Christendom
‘~ de menschelijke plichten tweeledig heeft genoemd: liefde tot God
(A en tot den naaste, in naam juist van het Christendom, de geschie-
jr denis, op iedere harer bladzijden, van tranen en bloed, van vervolging
(j en moord overvloeit?
F Het bescheid op deze vragen, geeft de engelsche geschied-
V schrijver Lnokv, in zijn Opkomst van het rationalisme in Europa. (2)
(l) F. ALENGBY: La Declaration des droits de l‘ho1nme et du Gitoyen 1
1 (Paris, p 45).
(2) V. E. H. Lnekr. History of the Rise and influence of the spirit of
Bationalism in Europe (London *1875) l, 352, 22, 324, 2361, 377. ll 20, 2, 276.
1 l
r
V
1