HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 7

JPEG (Deze pagina), 691.35 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

l
S
l
k Nog niet zoo heel lang is ’t geleden, dat de liberale partij,
vertrouwen stellende i11 het woord van den leider der Chr. Hist.
partij, aanleiding had om te gelooven en reden om te verwachten.
i dat er, ep ’t gebied van de11 schoolstrijd, eene kentering was ont- a
- staan, die zoo al niet leidde tot algeheelen vrede, dan toch naar
l wapenstilstand verwees.
Voor hen, die deze hoop koesterden, moest het een ont-
goocheling zijn, uit den mond des Heeren Hnnirsiïnaiq, bij gelegen­
heid van de begrootingsdebatten voor dit jaar, afd. Lager Onder­
wijs, te vernemen: meer en meer wordt de bijzondere school
regel, de openbare aanvulling, en in de ,,Btandaard" den lof te
hooren verkondigen eens Ministers, die dit durfde uit te spreken.
Inderdaad zou de heer Hennsknak, wat betreft het verzwijgen
van wetenswaarde zaken, in de leer kunnen gaan bij den leider
van de ,,Standaard", maar, verheeld of verkondigd, den begeerden
stand van de schoolvraag geven de zooeven vermelde woorden,
. naar waarheid, aan.
Laat het zijn, dat zij de werkelijkheid overdrijven, laat de
wensch de vader der gedachte, ook hier, wezen, dan nog en dan toch,
·; plaatsen zij in het volle licht de stelling, welke eene regeering van
vi kerkelijke kleur, door de openbare school, wil ingenomen zien.
` Die regeering denkt haar als ten eenen male ondergeschikt
werktuig, ter bevrediging der onderwijsbelangen eener ininderheidz
als slippedraagster en bijloopster van de eigenlijke inrichtingen
van lager onderwijs, bestemd cm confessioneele geloovigen, in het
bijbrengen der wel wereldsche, maar dan toch onontbeerlijke kundig-
heden, te dienen.