HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 6

JPEG (Deze pagina), 602.99 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

i F
r
l
l t
iv
t s
j ,.De toestand moet zóó worden, dat we in allo dorpen waar een i
l ,,Uhristelijke bevolking huist, onze eigen Christelijke School openen
,,kunnen. In welke dorpen zal men thans het eerst de hand aan den
,,ploeg slaan? Of voelt men niet, dat het aan de eere van den j ‘
j ,,(ill1‘lStOl111€t2Llll te kort doet, zoo men nog aldoor stil blijft zitten, 5
j ,,waar handelen en optreden onafwijsbare plicht is." 5
j Het oogenblik, dat deze zegezang voorkomt, in het clericale orgaan, 4
j is gekozen om de Openbare School te belagen: ,,1net den eiseh der
‘ absolute neutralitcit". [
Er zijn feiten, die boekdeelen spreken. E
f Ook al ware genoemde cisch, zoo redelijk, als hij verwerpelijk is; .
ook al ware hij, met het oog op den grondslag dier school, zoo ,
, verdedigbaar, als hij afkeurenswaard is;
ook al hechtte ons volk minder aan godsdienstzin en Vorstenhuis t
dan, gelukkig, het geval is: ;
ook al had men, in het terrein der Openbare School, een onbe- ­
schreven plaats voor zich, waarop gegrift worden kan, wat wind van r
j leering of waan van den dag medebrengt;
l dan nog, zou het onverantwoordelijk zijn, aan den aanval, geslaagd,
i in voege voormeld, nieuwe loopgraven toe te voegen.
J Maar nu, geeft de roekclooze tactiek de maat van inzicht en
beleid aan, dergenen, die in arren moede, haar volgen.
j Beide oordeelen zichzelf.
f J. A. L.
j Amsterdam, Maart 1910.

E