HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 5

JPEG (Deze pagina), 683.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.16 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

á
1

ä V O O R R E D E
1
Men leest in De Strmclaard va11 9 Maart 1910, Ol1Cl(31` het hoofd:
l
* * ,k Gestadige wasdom van onze scholen.
,,1·1et Unie-verslag Väl.11 dit jaar is vooral interessant door de tabel
lj ,,die er is bijgevoegd va11 de11 wasdom o11zer vrije scholen.
,,111 1857 begon11e11 we 111et 57 seholen. 111 1890 was dit getal
,,gestegen tot 488. 111 1900 was het geklon11nen tot 618. En 1111 i11 1910
,,begonnen we op 15 Januari 111613 985 seliolen. Men ziet, het duizendtal
,,zal spoedig zijn bereikt.
,,Deze 985 scholen, waar natuurlijk de R. Kath. scholen niet onder
. ,,zij11 opge11o1ne11, worde11 nu reeds bezocht door 153.310 kinderen.
,,Hoofden en onderwijzers vormen reeds een aantal va11 985 + 3167.
‘ ,,Sarnen 4152.
,,De wi11ste van dit jaar was 44 nieuwe sehole11. Het vorig jaar 33.
,,1n 1907 was er ee11 toeneming van 58, e11 in 1906 zelfs van 62,
ë ,,blijkbaar onder de werking va11 de nieuwe Sehoolwet. Door elkander
1 ,,gerekend, was de wasdom deze laatste jaren ee11 50 scholen per jaar.
,,Toeh Zijll we er nog niet.
i ,,Niet allee11 is i11 de groote steden ons Christelijk sehoolvvezen
,,nog verre ten ael1ter, maar ook zij11 er 11og altoos tal Válll dorpen,
` ,,waar voor de oprichting va11 ee11 Vrije sehool 11og zelfs de eerste
1 ,,maatregelen niet zijn genomen.
j ,,1·1ieraa11 is natuurlijk 11iets te doen i11 tal van dorpen i11 Drenthe
,,en Friesland, waar zoo goed als heel de bevolking ge111oderniseerd is.
[ ,,Maar dit moest wèl anders zijn i11 die vele dorpen, waar de bevolking
j ,,groote11deels of voor ee11 groot deel tot de belijdenis der vaderen is
T ,,teruggekeerd 111 zulke dorpen is het uitblijven VH,11 aetie ee11 aanklacht
1 ,,tegen den geest der gemeente, hetzij dat ’t aa11 mannen ontbreekt
¥- ,,orn het initiatief te nemen, hetzij dat het hapert aan de offervaardigheid
j ,,0111 een school te bouwen.
1 .
1 .