HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 27

JPEG (Deze pagina), 797.82 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

21
dat gefatseeneerd worden meet, tot lid van deze of gene staat-
kundige partij. (1)
1 Ook is dat kind niet opgegroeid in een wildernis, 110011 bestemd 0111
1 zicl1 te verbazen, wanneer het straks, bij toeval, VGI'Il€lDOlTll1’lOC1ll3,
b hoe Nederland wordt geregeerd, door een Verstenhuis, dat, sints den
4 Vader des Vaderlands (2), lief en leed 111et 011s volk heeft gedeeld.
Zij, die, orn atheisten en republikeinen te believen, de11 staf
breken over de Openbare School zullen wel doen in Z1ner.nn’s
' Geschiedenis der Paodagegie (3) hare beginselen zich eige11 te maken.
Zij zullen, alsdan, van Pns’r.1r.ozzi, ku11ne11 leeren, hee verderfelijk
uitsluitend verstandelüke opvoeding is, en hee de school, eerst dan,
in het rnaatschappelijk organisme, hare plaats xvaardiglijk inneenit,
Wanneer zij aan den niaatschappelijken geest d. i. de huinaniteit
bevorderlijk is. ,
Alsdan, zullen zij ke111en tot de overtuiging dat, wiehetonder-
Wijs werktuiglijk, den onderwijzer automaat, de11 scholier draad-
pop, de scheel richtingswerktuig rnaken wil, slechts heeft te streven
naar absolute neutraliteit. ‘
- Dit vvoord, den kerkelijken, zender eenige beinoeiing hunner-
zijds, in den schoot geworpen, is een Waar fertuintje, Waarvoor zij
( niet dankbaar genoeg lïllllllêll zijn.
_ Over: ,,den zelfmoord der Openbare School" is dan eek reeds,
in ,,de Standaard" van 18 Jan. 1910, een passende juichkreet aan-
geheven.
(1) ,,De S. D. A. P. zal moeten aanteonen, dat beven het belang van de
,,0uders het belang van de arbeidersklasse gaat en dat het in het welbegrepen
,,belang dier klasse zelf is, als zij de scheel opeischt voor zich" (,,Het Veek-
‘ blad", Bijvoegsel van ,,Het Volk" van Vrijdag 11 Maart 1910).
(2) Nadat, terecht, gebrandmerkt zijn de uitingen tegen den Vader des
Vaderlands, van katholieke zijde, gaat het manifest van den Bond voort (zie
. ,,Het Volk", 5 Maart 1910):
,,VVij willen echter evenmin tot het (andere?) uiterste vervallen.
Wij willen de propaganda, zeewel vóór als tegen, houden buiten de school.
Het oordeel in dezen zij niet aan het kind, dat kan slechts napraten en is tot
oordeelen niet bevoegd?
Het kind moet dus geëerbiedigd zien, ook ,,de overtuiging van den vrij-
denker" (dit staat er) - ook de overtuiging van den republikein (dit staat er
niet, maar volgt uit het zinverband).
(3) Tu, Zimei.1111 ,,Gescl1ichte den P£idagogik" (München, 1904) blz. 283 vlg.
l