HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 26

JPEG (Deze pagina), 765.27 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

en blindernarrnetje, voor dit geschilpunt, een oplossing vinden
zullen, - daarop is het uitzicht uiterrnate gering. En het wordt
r er niet grooter op, orrversclrillig welke gedragslijn de onderwijzer _
i volge. r
Doelt de vraag niet op voorkeur, dan zal zij heel wat tijd b
behoeven, eer zij het gezond verstand achterhaalt.
De Nederlandsche Staat bestaat, - laat ons aannemen met 4
V vriendelijke goedkeuring, tot zelfs van den Bond van Nederlandsche
,! Ouderwijzers. *
j Van den Nederlandschen Staat maken de constitutioneele
instellingen een integreerend bestanddeel uit;
Nu is het zeer goed rnogelük, dat een groep onderwijzers
rnisnoegd is, niet geraadpleegd te zijn, bij de vestiging van den
i Nederlandschen Staat en dit rnisnoegen niet verhelen kan.
Maar wanneer zij dien wrevel toonen wil, door te pruilen `
tegen ons 'orsterrlruis, dan schijnt zi_j een kinderlijke eigenschap
[ te hebben overgenornen, terwijl toch inannelijken aard van haar
F verwacht wordt. {
. Niets is ondankbaarder, als voorwerp van bediizucht, dan feiten,
i en niets verstandiger dan de raad van hirirrnnnaucrrer il ne faut `
gx janrais se facher contre les faits, parceque - ça leur est egal. i
E lntusschen, den vrienden van de Openbare School is het gedoe W
‘ inet de absolute neutraliteit niet onverschillig.
j_ Zij zien daarin een verwordingsproces van den adelbrief der
Openbare School, dat zij ieders godsdienstige begrippen te
eerbiedigen heeft.
In zoover de herauten dier neutraliteit voor vrienden der
_ Openbare School zich uitgeven, begrijpen wij ten volle hare wee-
, nroedige klachte: de henrel beware rnij voor rnijrr vrienden, rnet ‘
rnijrr vijanden zal ik het zelf wel klaren.
{ Ook de leuze: ,,de school is voor het kind", herinnert aan den
è nrarrtel van Droennres, die kwalijk bedekt den hoognioedswaan van °
` hen, die haar aanhefien.
De baardelooze knaap pleegt de wereldhistorie, niet zich, te
doen aanvangen. Op soortgelijke lauweren, schijnen zij belust, die
J ons orrthalen op dit axiorna, als ware het, na ongehoorde inspanning,
i door hen opgedolven.
Zeker, de school is voor het kind, rnaar niet voor het kind,
ll i