HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 24

JPEG (Deze pagina), 798.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.94 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

äl "
il
·l

19
) in strijd niet het leerstuk der erfzonde verklaard (,,Het Volk",
10 October 1909). _
Het Vatioaanseli dagblad ,,Ullltál Cattolioa" verbiedt liet aan-
. lioudend samengaaii van katholieken en protestanten, naardien
daarin ligt 0e110 openlijke erkenning van liet Protestantisme,
terwijl katholiekeii liet openbare leven naar zuiver katholieke '
ll beginselen l1ebb0n te liervorinen en door de geestelijke overheid
zich moeten laten leiden (,,N.B. O." 24 Aug. 1909).
,l Op het 20e Eva11g.­Soeiaal Congres, in Juni 1909, te l-leilloronn <
lj gehouden, Werd medegedeeld (blz. 75), dat de Hollandsche bisschoppen
vakvereenigingen voor katholieken en protestanten gezameiilijk
l verbieden (Verliaiidlungen, Gottingen, 1909).
Vereenigingen, van uitsluitingsgeest bezield, verrijzen, ten onzent,
al meer. l11 Haarlem, is opgericht de Eerste katholieke Levens-
verzekeringllaatsoliappn, Waarinede enkel katholieken in betrekking
kunnen komen (,,Gre11swael1ter", 9 October 1909).
V Ja zelfs, zoodanige VOl`€Olllgll1gCll'Z Boerenleenbanken, voor
I katliolieken alleen, katholieke landloouwers-coöperaties, katholieke
E geitenfokkersvereenigingen worden, Välll Staatswege, gesteund, ook
lv al is liet doel aiidersgezinden te weren.
ix Langs Cllêll weg, gaat een geest Vïlll uitsluiting lieerselien, in
‘ onze samenleving, en selirijdt voort naar onze openbare instellingen,
die hij voorsliands ondermijnt, om straks ze weerloos te maken. `
_ Een der middelen om dien geest te bezweren, is de Openbare
E Soliool. Er bestaat geen ander middel om onlieilvolle ideeen machteloos `
te maken dan betere er voor in de plaats te stellen.
Zeide Gaone: tegen de revolutie het evangelie; wij zeggen:
tegen dan seotegeest de l1u1na11iteit.
,) Met het kenmerk: kxveekplaats van liumaniteit, l1eb ik de
Openbare Seliool aangeduid.
Zij beoogt de kinderziel ontvankelijk te maken voor de groote
maelit der onderlinge Waardeering, toenadering, san1enWe1‘ki.ng, tot ,
al welke deugden de naastenliefde de sleutel is.
Zij wil liet besef verlevendigen, dat ’Sll1@l1SCl10l1 waaide niet
afhangt van zijn geloof', van zijn stand, Vüll zijn fortuin, van zijn
l titel of ambt, maar gekend wordt door en getoetst wordt aan den
A genieenseliapszin, die vreemd is aan de kerk, maar eigen aan
[ den Staat.
E
1
.