HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 23

JPEG (Deze pagina), 676.23 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

-17 4
,,gelijk onze H. Vader Paus Pius 1X leert, eene zoo voorname 1
,,plaats in de opvoeding innemen en zoo zeer alles beheersehen,
,,dat, in vergelijking daarvan, de overige kundigheden, die
,,er aan de jeugd worden medegedeeld, als bijzaken voor-
,,komen."
·v
Indien deze onze maatschappij uit niets dan louter bedel-
. monniken bestond, behoefde, in de vermaning van het Mandenient,
.» niets te worden gewijzigd.
Het tweede voorbeeld vindt men, in het Yoorloopig Verslag
3 Februari 1905 (Tweede Kamer) uitgebracht op het Ontwerp
eener wetswijziging ter bevordering van het bijzonder onderwijs.
Daartegen werd o. a. (blz. 9) aangevoerd:
. · ,,Het bijzonder onderwijs scheidt de kinderen van
,,hetzelfde volk reeds in hun vroege jeugd en werkt daardoor
,,in de hand bekrompen onverdraagzaaniheid, die bij de
,,leerlingen op lateren leeftijd zooveel onheil sticht".
Het wederwoord luidde (blz. 12):
· ,,Deze beschouwingen zijn thans van hoegenaamd geen ,
,,practische waarde meer, nu het niet geldt het al of niet
,,openen van de eerste bijzondere school, maar het verleenen
,,van meerderen financieelen steun aan het bijzonder onderwijs, 1
,,dat zich in een steeds toeneinenden bloei mag verheugen." j
l
D. w. z. naardien de onverdraagzaaniheid eenmaal post gevat
. heeft, gaat het niet aan hare vaart te stuiten.
. Dat deze clericale politiek wortel schiet, blijkt uit hare hand j
over hand toenemende gevolgen. ?
Op ’t congres te Mechelen werd in September 1000 de
_ ,,Schoolwet als in Holland" den katholieken tot toonbeeld gesteld (1).
Nog onlangs, heeft ’t anti-revolutionair ,,Friesch Dagblad" het
kindervers : i
Al ben ik klein,
Toch ben ik rein,
(1) ,,N R. G " 9.5 September 1909; de ,,Vaderlander", 2 October 1900.
ll
1
l
r