HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 20

JPEG (Deze pagina), 731.41 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

V W
l
1
[ 14
1
zelven stellend, lietgeen 'lliioiuaneicic, 111 den eigen brief, verklaart:
,.llet heilige voor een under is 11111 heilig 111 zijne ziel".
Zoodrai evenwel Oll’€‘l`SClllillg welk speeiiiek kerkelijk begi11sel,
111 zijne tnllooze scl111keeri11ge11: dog111ï1 geheeteii. tot drijfveer van
i iimntselizippelijke llállltitdlllgêll, of van stzizitkundig bestel gekozen, _
e11 als 111n;1tstu1` van oordoelvelling 2lHllg<‘llOlll(‘ll wordt, ontstaat `
li ee11e scheidslijn tusschen geloovigen en pzignnisten, gewijden e11
))l'<)i1ll1`1(‘l]., bokken en sel1z1pe11. Alsd:111 wordt er verkoiidigd, gelijk
X Dr. ICUYP1111, 111 de genoenide rede doet (blz. 21),tlntdeSt2121tz0mZ01‘ J"
God is, tenzij ]lll‘llSGilGl1 elkznider uit kerkelijk oogpunt bejegeneii.
h Dit gezwets beteekent dun, dat <‘Oll verwateii olericale woordvoerder,
1 gevolgd door een liersenlooze nienigte, belustis op111z1cl1ts0ef`e11i11g,
en zijne 111111111utig111g, eerzuolit en ijdeltuiterij 11iet beter Weet te
° l)<‘]ll€lllt£‘i(‘ll, dan door weg te schuilen achter hetgeen hij Godes
eer gelieit te lieeten.
Hoe geinakkelgk l1et kerkelijk beginsel, 111 de politiek gehul-
€ digd, zich omzet 111 g(“iO(_)l(Sll2llli', <l11u.1‘v;111 zijn de voorbeelden voor ·
1 `t grijpen. Dot Home zo11der oniwegen de11 inodernen Staat in
1 den ban doet, lillllt ge uit (l(·‘ll Syllabus vernenieii. Dnt Geneve
11iet achter blijft, leeren twee getuigen.
De eerste is Gnoiix t. 21. p. blz. 30: ·
,,Volge11s den eonsequeiiten 11lt1‘z1111o11t:1.z1.11, (wordt)
ä ,,<_)l`ltl(‘l' de l`t‘Olll3Gll en plichten van de Kerk van lïonie liet
,,'t‘l`<i(‘l§§l‘ll van liet Pl`OtGSJEïllltlSll1L’, ook door verongelijking,
,,ook waar het noodig is, door verdelging van de l?rotestzu1te11,
1, ,, gesteld .i"
i De tweede is D1'. K1ïY1>1·:11, 111 Mniuiiattliai, (1) blz. 15:
,,lk wijs zoo beslist mogelijk de gevolgtrekking ni`, `”
,,;1lsof’ we duziroin Sllzllll 21lsee11111;111 inetlien (deKutliolieken)
,,l{Ollti<‘ll optrekken. Dat dit niet kan, ligt aan onze glorieuse
F ,,l11storie; dat dit niet kan, ligt aan 7102* bloedder·71m11‘feZm‘e11, "
,,dut gevloeid heeft; dat dit 1116 niet kun en 11ooit zal
,,i{llllllL‘ll, ligt aan den SGlIl`2lllLlOl`L‘ll grijsmrd te Bonie, die
,,de pretentie lllilillïi,gC’Ollll21ClltlgClBtC(lCilOLltlGl`VELl1 Christus
1 ,,op zmrde te zyn?
(1) l)eput;1ten-rede, 1891 (rlinsterdani *189*1),
ä.
ie «
ll