HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 19

JPEG (Deze pagina), 750.61 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

13 1
,,llerr etoote zich niet aan de didactische aarrrrratigirrg 1
,,en den toon van orrfeilbaarlreid, rvaarnrede deze partij hare
,,nitspraken doet. Zij onderzoekt niet, zij beeliet. Want zij
,,1vaant het uitverkoren orgaan der Goddelijke waarheid te 1
, ,,zijr1. Zij aeht daarom andererr aan rrreening overgegeverrerr (
Y ,,ziclr zelve er boven.
,,­- ­- Den zieke viert rrrerr. Doch al acht men henr
ä ,,boven de kunst, al laat men hein over aan de llZIï1l1ll`,lL1ïli' ä
,,111011 hem echter niet den leetregel opdringen aan den
,,gCZOllLiO. Men zoekt niet dag te rrrakerr voor die de dag
,,ll2`tCi]C schijnt, doch nrerr laat daarom aan den dag zijn
,,recht niet Ollillléölllêlln _ |
\/'ij kunnen, thans, het korte overzicht, rrigwaarts, sluiten en
‘ de balans opmaken.
Ill den brief aan Gnonrï, van 1831, waarin Tno11111;<·1<1c beider
‘ orrvereerrigbare levenebesehouwing aarrweee, zegt hij (1): "lletgode- Q,
,,dier1stige` pleegt zoo nauw verbonden te zij11 met het irrdividneele l
,,dat verschil van denkwijs de gevoeligete snaren treft en mis-
,,verstand schier onvernrijdelijk VO1`CiJE.” Zoodanig rnieverstand iran.
evenwel ontaarderr in een OV€1`l{Ol11Cilji{Oll elagboorrr. Ziehier op
Welke wijze.
Tnesehen personen of groepen, die vereelrillende opvatting,
rropene de hoogste levenevragen, huldigerr ie, gelijk trorrrvens de
dagelijkeche ervaring loert, samenleving, earnerrrverking, ja zeltë
oprechte vriendschap zeer wel bestaanbaar. Aledan evenwel moet
aan eene onverbiddelijke voorrvaarde zijn voldaan. Die personen
of groepen 1noeten,ale richtsnoer voor hunne onderlirrge verhouding, Q3
'L zoodanigen geest van zaehtnroedigheid en toerradering in zich ij
i opgenomen hebben, als door het woord: rraaeterrliefde vertolkt en
. in het slotvere der Bergrede: oordeelt niet, aangeduid wordt.
i Daarmede wordt noolr geveinsdheid rroclr verzvvijgirrg van eigen
overtuiging, waar ’t pas geeft, hun opgelegd. Stalen levensregel
voor hen echter behoort te Zijll, dat nren, in den mensch, den
rnenseh, en enkel den mensch zie, tot onverbreekbaren r1or1r1 zich
(1) Brieven van Trronnnekn (rxrrrsterdarrr, *1863) blz, 64. ii
.
ii
E
ti