HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 18

JPEG (Deze pagina), 674.18 KB

TIFF (Deze pagina), 8.05 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

I '

ln
( iz
l ,,1noet worden behandeld; dat de Staat, in eene zaak die
,,tot beider werkkring behoort, niet oppermachtig kan te
,,werk gaan; en dat door die oppermacht de gewichtigste
,,vrgheid der ingezetenen miskend, en juist daardoor de
j ,, openbare school voor het beste gedeelte der natie onbruikbaar .
,,gemaakt wordt." Y
l
Over geheel dit streven oordeelt Faunv (blz. 55): . j
( ,,ln korte woorden is het herstel wat de anti-revolutie
,,0p het oog heeft eenvoudig dit:
,,Res2fa·u2‘a25ie, zoo rm: clocnlvgiï, van (Zon rechts- c2z1‘cgcerings­
,,Z`O7"H2· onzes lands, zoo. als die 2·o'o'1‘ 17.95 bestond, mczfccrhcf
1 ,,;?ng ran. het Imis ran. Oranje tot zoo goed als absoluut
,, gcza g.
,,Dat is de ,,voortzetting van den Nederlandschen Staat"
1 ,,die verlangd wordt." _
á
Trioaenckiz zegt, korter, blz. 143:
! .
( ,,GnonN moet, om den aard zijner beginselen, gerekend
,,worden, altijd ba/izfevz de orde te zrjn."
e
! Trouwens, Trioneiiciïn had, reeds vroeger, en wel in Kerkelijk
g, Staatsrecht (den Haag 1837) blz. 1, zijn oordeel over de anti-revo-
lutionaire partij, als volgt, kenbaar gemaakt:
1
{ ,,De wanbegrippen der partij, waartoe de schrijver be-
á ,,l1oort, (Gaoniv) omtrent de gesteldheid der tegenwoordige
,,wereld, zijn bekend. Die partij zoekt het leven bij de dooden. ä
,,Zij vat niet dat dezen geleefd hebben om nieuw leven j
ä ,,mogelijk te maken.
,,De burgerlijke gelijkstelling der godsdiensten is haar ',; O
E ,,een gruwel. Zij begeert de Europesche ontwikkeling der
; ,,laatste 50 jaren, als een boozen droom, afgeschaft, en
E h ,,7tare kerk als publieke en heerschende kerk hersteld te
j ,,zien. Slechts op hare wijs kan God worden gediend; en
,,buiten den bekrompen kring, dien zij trekt, is het Opper-
. ,,wezen niet te vinden of te naderen.
i
(