HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 17

JPEG (Deze pagina), 714.68 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

I
11 Q
Hp antwoordt (blz. 15):
,,1n het tijdperk der ongerijmdheden, kwam ook deze
­ nongerijindheid tot stand. _ j
,,De benoembaarheid der Israëlieten werd bij eene reeks
‘· ,,van constitutiën verleend. i
R; ,,Krachtens een beginsel, aanvankelijk althans, van on- l
‘ vverschilligheid en politieke ongodisterij. {
·· ,,Het beginsel verwerpen wij."
· Hij wil ’t evenwel gracelijk dulden. l
De Regeering daarentegen, van 1853, handhaaft de Grondwet `
van 1848, in eene plaats, die Gnonn brandmerkt (blz. 19):
` ,,De bewering, dat de Nederlandsche Staat is een 1
,,christelijke Staat, en daarom de verspreiding van het
,,christendom zoo niet door aktive, dan althans door passive j
,,middelen moet bevorderen., is niet €l€ll1l1Cl11Qlljl{.” (
,,\'at eok te dien aanzien de persoonlijke wenschen
,,mogen zijn van hen, die het Staatsbestuur uitmaken, zij
,,mogen, ambtshalve handelende niet vergeten, dat de Neder- ;
,,landsche Staat geene bepaalde kerkelijke geloofsbelijdenis
,,heeft, en dat elke poging, om de eene godsdienstige over- r,
,,tuiging boven de andere te begunstigen, eene afwijking
,,zou zijn van het in de Grondwet gehuldigde beginsel van
,,gewetensvrijheid en gelijkstelling der gezindheden."
Hoe Gnonx zich het Sclioolwezen denkt, verklaart hij (blz. Bo).
,,Eene wet op het onderwijs behoort zeker onder de Q
nmoeilijkste, evenzeer als gewiehtigste onderwerpen. Ik kan
X ,,daarbij niet aannemen noch het systema eener beperking
V ,,van den godsdienst tot een cateehetiscli onderricht buiten
,, de school; noch het denkbeeld van een algemeen Christendom
,,waarbij niet alleen de speciale kerkleer der gezindheden,
,,maar (en dit is mijn hoofdbezwaar), de waarheden welke
,,aan alle christelijke gezindheden, volgens hare kerkleer
,,dierbaar zijn, ter zijde worden gesteld. lk geloof dat de
,,zaak van het onderwijs in gemeen overleg met de kerk j
l
l
l