HomeGrondslag en wezen der neutraliteitPagina 16

JPEG (Deze pagina), 638.05 KB

TIFF (Deze pagina), 8.07 MB

PDF (Volledig document), 21.66 MB

1
lj ,
; 1t)
Dit allereerste en allerhoogste beginsel is, op verschillende
wijzen uitgedrukt, de hoeksteen gebleven van den Nederlandschen
j Staat. terug te vinden, telkenreis. in de elkander opvolgende
j grondwetten.
j Met dit beginsel evenwel heeft de kerk nooit zich verzoend. ._
j De katholieke kerk niet, blgkens den Syllabus van 8 Dec.
il 18t$L1. Nopens dien Syllabus, schreef de Beijersche rijkskanselier, l
( vorst Honnzviionn. zelf katholiek, den S) April 1869, aan de regee- ‘,
, ringen: ,,l<1r bestaat vijandschap tusschen de grondslagen vanuhet
ä openbare leven en den Syllabus", en vorst BISIl;1{CK verklaarde,
T 80 Juni 1871: ,,De Syllabus, gehandhaattl, leidt tot oinvervverping I
i van alle wereldlijke Staatsniacht.
_ Doch ook de llervornide kerk staat. niet dit beginsel, op
1 gespannen veet. `
ln 1855, verschijnt GRt')I~]N’S Narede (1). waarvan hetliootdtheina
is: tegen de revolutie, het evangelie.
ln dit werk kunt gij lezen (blz. 11):
‘ E
l ,,l+lnkel onder de lieerschappij van hetan ti-revolutionair,
,,ot`, wil tnen. theoeratisch beginsel, zijn deze voorrechten
,,verkrijgbaar".
l
j Scheiding van kerk en Staat beteekenlï, volgens Gnonn (blz. 1-1)
Q dat er, in Nederland, niet ineer, gelijk voor 1795, eene itcczzwltezzcltz
kerk is. maar tevens (blz. 14):
'I
L ,,Nederland is een <·/t1·z'ste/M: land, waarin eerbiediging
tl ,,van het Evangelie het reoht en de plicht van Overheid en
‘, nonderdaan is." ä
l De gelootsbelijdenis van den Staat doet Gnoniv eene tegen-
xverping niaken (blz. 15): ,_·
j ,,Maar de Isrmïitet dan? De jood is innners evenzeer
’ ,,als de christen, tot uitoefening der politieke rechten bevoegd,
3 ,,tot ambten en bedieningen benoen1baar."
t
2 (1) Gitoncx mx lmtxsriataisn. Naretle van Yijljarigon strijd (Utrecht, 1855).
%
je